Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej

Autorzy: Marek Tomaszewski
Uniwersytet Zielonogórski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: działy PKD współpraca innowacyjna wieloczynnikowa analiza logitowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (65-78)
Klasyfikacja JEL: O31 P16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analizując współpracę w zakresie innowacji, w której jedną stroną są przedsiębiorstwa przemysłowe, trzeba podkreślić, że interesujące wydaje się zbadanie, z jakimi grupami podmiotów współpracują przedsiębiorstwa w zależności od ich działu PKD. W tym kontekście celem niniejszego artykułu było ustalenie, w ramach jakich działów PKD występuje współpraca sektorowa i z jakimi działami PKD współpracują takie podmioty ze sfery nauki, jak jednostki PAN, szkoły wyższe, krajowe jednostki naukowo-badawcze i zagraniczne jednostki naukowo-badawcze. Badanie bazowało na kwestionariuszach ankietowych wysłanych do przedsiębiorstw przemysłowych z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego w latach 2012–2014. Metodyczne aspekty badania bazują na wieloczynnikowej analizie logitowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik, A. (2008). Competitive Advantage Based on Cooperation. A Series of Monographs of Technical University of Lodz, 1819.
2.Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior. A Functionalist Theory of Marketing. Homewood Ill: Richard D. Irvin, Inc.
3.Andeleeb, S.S. (1995). Dependence Relations and the Moderating Role of Trust. Implications for Behavioral Intentions in Marketing Channels. International Journal of Research in Marketing, 2 (12), 157–172.
4.Bąkowski, A., Mażewska, M. (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
5.Balabanis, G. (1998). Antecedents of Cooperation. Conflict and Relation-ship Longevity in an International Trade Intermediary’s Supply Chain. Journal of Global Marketing, 2 (12), 25–46.
6.Borkowska, B., Klimczak, B. (1998). Współdziałanie w świetle mikroekonomicznej teorii firm. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 786, 17–29.
7.Dunaj, B. (red.) (1965). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
8.Fink, M., Kessler, A., (2010). Cooperation, Trust and Performance – Empirical Results from Three Countries. British Journal of Management, 2 (21), 469–483.
9.Hillebrand, B., Biemas, D. (2003). The relationship between internal and external cooperation. Literature review and proposition. Journal of Business Research, 9 (56), 735–743.
10.Huxman, C. (1996). Creating Collaborative Advantage. London: SAGE Publication.
11.Jurkowska, A. (2005). Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
12.Lichtarski, L. (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
13.Maddala, G.S. (1983). Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press.
14.Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994). The Commitment – Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 3 (58), 20–38.
15.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż: OECD.
16.Pasieczny, L., Aranowski, A. (red.) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
17.Podobiński, A. (red.) (2004). Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.
18.Smith, K.G., Carrol, S.J., Ashford, S.J. (1995). Intra and Interorganizational Cooperation. Toward a Research Agenda. Academy of Management Journal, 1 (38), 7–23.
19.Tanghe, J., Wisse, B., van der Flier, H. (2010). The Role of Group Member Affect in the Relationship between Trust and Cooperation. British Journal of Management, 2 (21), 359–374.
20.Tomaszewski, M. (2013a). Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych w sieciach innowacji w Polsce północno-zachodniej w latach 2008–2010. W: A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem (s. 23–44). Gdańsk: Politechnika Gdańska.
21.Tomaszewski, M. (2013b). Wybrane czynniki wpływające na nawiązanie współpracy innowacyjnej przedsiębiorców ze szkołami wyższymi na terenie Polski Zachodniej w latach 2009–2011. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12 (14), 287–298.
22.Wiertz, C., de Ruyter, K., Keen, C., Streukens, S. (2004). Cooperating for Services Excellence in Multichannel Service System. An Empirical Assessment. Journal of Business Research, 4 (57), 424–236.