Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Autorzy: Marlena Płonka
mgr, doktorantka, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: pasywny i aktywny transfer technologii bariery działalności innowacyjnej aktywność innowacyjna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (93-105)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie charakteru relacji pomiędzy przyjętymi do badania czynnikami a pasywnym i aktywnym transferem technologii. Analizie poddano bariery działalności innowacyjnej, wielkość, własność, przychody, kwalifikacje pracowników, zasięg sprzedaży oraz lokalizację głównych dostawców, odbiorców i konkurentów przedsiębiorstw. Badaniem objęto 761 przedsiębiorstw przemysłowych z Dolnego Śląska działających w okresie 2010–2012. Hipoteza badawcza sprowadza się do udowodnienia, że charakter relacji pomiędzy przyjętymi do badania czynnikami a pasywnym i aktywnym transferem technologii jest jednakowy. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 1) ponieważ charakter zależności występujących pomiędzy czynnikami ekonomicznymi a aktywnym i pasywnym transferem technologii jest jednakowy, niezależnie od formy przepływu można podejmować podobne działania na rzecz wspierania przedsiębiorstw w przepływie do nich technologii; 2) brak własnych środków finansowych stanowi najpoważniejsze ograniczenie dla aktywnego i pasywnego transferu technologii, należy zatem eliminować je w pierwszej kolejności. Sformułowane wnioski i rekomendacje mogą przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności badanych przedsiębiorstw przemysłowych w kontekście ich udziału w procesach przepływu technologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczyński, A. (1995). Słownik pojęć ekonomicznych. Kraków: Szkoła Zarządzania UJ, Towarzystwo Handlowe Atlant.
2.Fic, M. (2008). Wiedza i innowacje w nowej gospodarce. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3.Głodek, P., Gołębiewski, M. (2006). Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
4.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.Mała ustawa o innowacyjności (2016). Projekt ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. Pobrano z: http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2016/08/Minister-Nauki-i-Szkolnictwa-Wy%C5%BCszego.pdf (2.09.2016).
6.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
7.Ustawa (2008). Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2008, nr 116, poz. 730.
8.Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
9.Zawicki, M. (2006). Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.