Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 31 2017
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie polskich i zagranicznych programów wsparcia

Autorzy: Dariusz M. Trzmielak
dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Zakład Badań Marketingowych

Magdalena Skoneczna
mgr inż., doktorantka, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: finansowanie innowacji zarządzanie B+R
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:18 (169-186)
Klasyfikacja JEL: H54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiek XXI uznawany jest za okres, w którym będą dominować produkty B+R. W każdej dziedzinie można zaobserwować produkt lub jego komponent powstały na podstawie badań naukowych. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej to już nie tylko finansowanie nauki, do której mieli dostęp nieliczni, lecz także wsparcie rozwoju technologii i produktów, które wykorzystuje lub konsumuje każdy. W artykule poruszono głównie problematykę uzyskania środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców we współpracy z sektorem nauki. W pierwszej części, teoretycznej, ukazano rodzaje, źródła finansowania i potrzeby finansowania badań nad nowymi technologiami i produktami w przedrynkowym cyklu życia produktu. Następnie przytoczono i omówiono przykłady i doświadczenia światowe w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Kolejne części obejmują charakterystykę polskich źródeł finansowania na tle Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Avnimelech, G., Harel, S. (2012). Global venture capital ‘hotspot’. Israel. W: H. Landström, C. Mason (red.), Handbook of Research on Venture Capital (s. 209–219). Cheltenham: Edward Elgar.
2.Barczak, B. (2003). Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. W: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw (s. 117–132). Warszawa: Difin.
3.Brabce, A. (2004). Why and how to invest in private equity. Brussels: EVCA.
4.Breznitz, D. (2005). Diffusion of Academic R&D Capabilities as an Industrial Innovation Policy? The Development of Israel’s IT Industry. Local Innovation Project, Working Paper, May.
5.Carboni, O.A. (2016). The effect of public support on investment and R&D. An empirical evaluation on European manufacturing firms. Technology Forecast & Social Change, 117, 281–295.
6.Dąbrowski, W. (2011). American investments in privatization process in the Polish Economy as the stimulous for technological development of companies. Journal of Polish-American Science and Technology, 4, 17–23.
7.Głodek, P. (2016). Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W: R. Lisowska (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (s. 621–652). Łódź: Akademia Zarządzania i Finansów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Głodek, P., Pietras, P. (2011a). Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Warszawa–Łódź: PARP.
9.Głodek, P., Pietras, P. (2011b). Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, Łódź: PARP.
10.Grajkowski, Z. (2012). Bariery rozwoju innowacji w Polsce. Wybrane uwagi i postulaty. Warszawa: Giza Polish Ventures I.
11.GUS (2016). Nauka i technika w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.Gwarda-Gruszczyńska, E. (2013). Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Haan, U.D., Golany, B. (2011). The land of milk, honey and ideas. what makes Israel a hotbed for entrepreneurship and innovation. W: J.S. Butler, D.V. Gibson, Global perspectives on technology transfer and commercialization. Building innovation ecosystems (s. 130–148). Northampton: Edward Elgar.
14.Hottenrott, H., Lepes-Bento, C. (2014). International R&D collaboration and SMEs. The effectiveness of targeted public R&D support scheme. Research Policy, 43, 1055–1066.
15.Iwińska-Knop, K., Szymańska, K. (2016). Innowacyjność małej i średniej firmy jako determinanta jej sukcesu rynkowego. W: W. Grzegorczyk (red.), Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków (s. 39–64). Łódź: Akademia Zarządzania i Finansów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Kiełek, E. (2010). Instrumenty polityki innowacyjnej stymulujące innowacyjność MŚP w Polsce na przykładzie kredytu technologicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 579. Ekonomiczne Problemy Usług, 47, 145–160.
17.Kightley, M. (2014). Stimulating technological growth – the case of South Korea. W: D.M. Trzmielak, D.V. Gibson (red.), International cases in innovation knowledge and technology transfer (s. 81–93). Łódź: University of Łódź.
18.Kłopotek, A. (2010). Finansowanie innowacji w ramach pomocy publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 579. Ekonomiczne Problemy Usług, 47, 333–343.
19.Kurczewska, J. (2007). Ocena możliwości pozyskiwania środków pomocowych UE dla polskich przedsiębiorstw. W: J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim (s. 143–153). Łódź: Politechnika Łódzka.
20.Lisowska, R., Ropęga, J. (2015). Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 891. Ekonomiczne Problemy Usług, 121, 151–161.
21.MARR (2012). Zwrotne formy finansowania inwestycji. Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Pobrano z: http://docplayer.pl/870108-Zwrotne-formy-finansowania-inwestycji.html (5.06.2016).
22.Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
23.Nieć, M. (2011). Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 20020–2010. Rocznik Nauk Rolniczych. Seria G, 4 (98), 23–35.
24.Nowakowska, A. (2010). Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 642. Ekonomiczne Problemy Usług, 64, 239–250.
25.OECD (2017). Gross domestic spending on R&D. Pobrano z: https://data.oecd.org/rd/grossdomestic-spending-on-r-d.htm (5.06.2016).
26.Rabczenko, A. (2014). Science – art a part of economy United States and Israel cases. W: D.M. Trzmielak, D.V. Gibson (red.), International cases in innovation knowledge and technology transfer (s. 41–60). Łódź: University of Łódź.
27.Ropęga, J. (2013). Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
28.Ropęga, J. (2016). Akademia Zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
29.Trajtenberg, M. (2000). R&D Policy in Israel. An Overview and Reassessment. Tel Aviv University, NBER [dokument przygotowany dla Advanced Technology Program].
30.Trzmielak, D. (2013). Komercjalizacja wiedzy i technologii. Determinanty i strategie. Łódź: Trzmielak D.M., Grzegorczyk, M. Gregor, B. (2016). Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
31.Wissema, J.G. (2009). Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Święta Katarzyna: Wydawnictwo ZANTE.
32.Wonglimpiyarat, J. (2016). Exploring strategic venture capital financing with Silicon Valley style. Technological Forecasting & Social Change, 102, 80–89.