Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.34-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 34 2018
Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego

Autorzy: Mateusz Rytel
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów i Bankowości
Słowa kluczowe: bankowość internetowa usługi bankowe sektor bankowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (63-72)
Klasyfikacja JEL: G21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnej gospodarce znaczenia nabiera postęp technologiczny, co ma odzwierciedlenie również w bankowości. Rośnie liczba osób korzystających z bankowości internetowej, pojawiają się nowoczesne technologie (takie jak blockchain) rewolucjonizujące relacje banku z klientem. Presja konkurencyjna wymaga działań zwiększających przychody oraz zmniejszających koszty banków. Celem artykułu jest zbadanie wpływu rozwoju bankowości internetowej na kształtowanie się przychodów banku. W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys rozwoju usług bankowych oraz ich otoczenia regulacyjnego. Druga część zawiera analizę przyrostów odsetka osób korzystających z bankowości internetowej w stosunku do liczby rachunków bankowych ogółem, w porównaniu z kształtowaniem się przychodów sektora bankowego z działalności bankowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boczoń, W. (2018). Raport prnews.pl- liczba placówek bankowych w I kw 2018 r. Pobrano
2.z: https://prnews.pl/raport-prnews-pl-liczba-placowek-bankowych-kw-2018-435221
3.(21.08.2018).
4.Ernst and Young (2017). Ey research: Initial Coin Offerings. Pobrane z: https://www.ey.com/
5.Publication/vwLUAssets/ey-research-initial-coin-offerings-icos/$File/ey-research-initial-
6.coin-offerings-icos.pdf (28.08.2018).
7.Główny Urząd Statystyczy (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Opracowanie
8.sygnalne. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/
9.5497/2/7/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2017.pdf (26.08.2018).
10.Główny Urząd Statystyczny (2017). Sprawozdania – Wyniki Finansowe Banków za lata
11.2012–2017. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-
12.-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/ (24.08.2018).
13.Koleśnik, J. (2013). Nowa umowa kapitałowa. W: M. Zaleska (red.), Bankowość (s. 213–221).
14.Warszawa: C.H. Beck.
15.Komisja Nadzoru Finansowego (2018). Raport o sytuacji banków za lata 2012–2017. Pobrane z:
16.https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania/raporty_i_opracowania (24.08.2018).
17.Konferencja Przedsiębiorców Finansowych (2018). Wielkość polskiego rynku wierzytelności.
18.Raport z roku 2018.
19.Matthews, K., Thompson, J. (2007). Ekonomika bankowości. Warszawa: PWE.
20.Nosowski, A. (2005). Geneza bankowości elektronicznej. W: A. Gospodarowicz (red.), Bankowość
21.elektroniczna (s. 9–24). Warszawa: PWE.
22.Prnews.pl, Bankier.pl, Polska bankowość w liczbach za lata 2012–2017. Pobrane z: https://
23.prnews.pl/polska-bankowosc-liczbach-iv-kw-2017-434654 (25.08.2018).
24.Rudke, M. Blockchain w polskich bankach. Pobrano z: http://www.parkiet.com/Banki/
25.305099907-Blockchain-w-polskich-bankach.html (20.08.2018).
26.Szelągowska, A. (2017). Marketing bankowy. W: M. Iwanicz-Drozdowska, W. Jaworski,
27.A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Bankowość, instytucje, operacje, zarządzanie
28.(s. 191–215). Warszawa: Poltext.
29.Ślązak, E., Borowski, K. (2007). Bankowość elektroniczna. W: M. Zalewska (red.), Współczesna
30.bankowość (s. 227–259). Warszawa: Difin.
31.Zaleska, M. (2008). Przyczyny i skutki kryzysu subprime w świetle stabilności systemu
32.bankowego. Rynek Finansowania Nieruchomości, czerwiec, 42–45.
33.Zawadzka, Z. (2007). Zmiany w bankowości światowej. W: W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.),
34.Bankowość – podręcznik akademicki (s. 67–86). Warszawa: Poltext.