Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 36 2018
ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R

Autorzy: Katarzyna Goyke
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: działalność badawczo-rozwojowa podatek dochodowy przedsiębiorstwo ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (23-36)
Klasyfikacja JEL: H25 H32 O31 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Innowacje i zachodzący wraz z nimi rozwój przedsiębiorstw w ostatnim czasie są kluczowym aspektem charakteryzującym współczesny sektor przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mają zaś świadomość coraz większego znaczenia lokowania kapitału w nowoczesne rozwiązania, ulepszania własnych produktów lub świadczonych usług oraz podnoszenia standardów prowadzonej działalności. Polski rząd, chcąc skłonić przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie i rozwój działalności, już od kilku lat zachęca przedsiębiorców do dokonywania wydatków na rzecz prac badawczo-rozwojowych (B+R) za pomocą podatkowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian w przepisach podatkowych dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową na przestrzeni ostatnich lat oraz sprawdzenie na podstawie danych GUS, czy stopniowe zwiększanie ulgi podatkowej na tego typu wydatki wpłynęło na zwiększanie nakładów przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową. W pierwszej części artykułu opisano istotę działalności badawczo-rozwojowej. W drugiej omówiono przepisy podatkowe dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową obowiązujące w ostatnich latach. W trzeciej części zaprezentowano, jak kształtowały się nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową według danych GUS na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz przeanalizowano, czy wraz ze wzrostem ulg podatkowych z zakresu B+R wzrastały nakłady przedsiębiorstw w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acs, Z., Audretsch, D. (1990). Innovation and Small Firms. Cambridge: MIT Press.
2.Akcali, B.Y., Sismanoglu, E. (2015). Innovation and the Effect of Research and Development (R&D) Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 768–775.
3.Ayming Polska (2018). Ulga B+R raport 2018. Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Pobrane z: https://www.ayming.pl/nasze-obszary/dotacje-i-ulgi-b-r/dotacje-i-ulgi-b-r/raport-ayming-ulga-b-r-krok-milowy-w-rozwoju-innowacyjnosci-przedsiebiorstw (24.08.2018).
4.Crepsi, F., Pianta, M. (2008). Diversity in Innovation and Productivity in Europe. Journal ofEvolutionary Economics, 18 (3), 529–545.
5.Deloitte (2018). Central European Corporate R&D Report 2018. Pobrane z: https://www2.
6.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/ce--corporate-research-development-report.html (24.08.2018).
7.Dodgson, M. (2018). Technological Collaboration in Industry: Strategy, Policy and Internationalizationin Innovation. London: Routledge.
8.Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: WoltersKluwer.
9.Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: PTE.
10.GUS (2018a). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (25.08.2018).
11.GUS (2018b). Pobrane z: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf (23.08.2018).
12.Kaźmierski, A. (red.) (2014). Meritum Podatki 2014. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
14.Majkowska, M. (2018). Ulga B+R powoli się rozpędza. Skorzystało z niej dwa razy więcej firm. Dziennik Gazeta Prawna, 17 lipca.
15.Ministerstwo Finansów (2018a). Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_publisher/ Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2016-roku (23.08.2018).
16.Ministerstwo Finansów (2018b). Pobrane z: https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_publisher/Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2018-r (23.08.2018).
17.Ministerstwo Finansów (2018c). Pobrane z: https://www.finanse.mf.gov.pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa(23.08.2018).
18.Stabryła, A., Małkus, T. (red.) (2014). Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.pl.
19.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 1509,z późn. zm.
20.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2018, poz. 1036, z późn. zm.
21.Ustawa z 29.08.1997. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2018, poz. 800, z późn. zm.
22.Ustawa z 30.05.2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2018, poz. 141, z późn. zm.
23.Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.