Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
EWOLUCJA FINANSOWANIA SEKTORA KULTURY NA POZIOMIE REGIONALNYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Ewelina Pędziwiatr
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza doktorantka Wydziału Zarządzania
Słowa kluczowe: projekty UE zarządzanie projektami projekty europejskie fundusze europejskie
Data publikacji całości:2017-12-31
Liczba stron:10 (93-102)
Klasyfikacja JEL: O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie kierunków zmian w procesie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Autor stawia hipotezę, że nastąpiła ewolucja w podejściu do finansowania sektora kultury w warstwie proceduralnej i merytorycznej. W celu zbadania charakteru i kierunku zmian dokonano analizy dokumentów wskazujących kategorie interwencji, obowiązujące procedury oraz kryteria oceny merytorycznej projektów kulturalnych finansowanych ze środków europejskich na poziomie regionalnym w 3 kolejnych okresach finansowania, w latach 2004–2020 w Małopolsce. Ewolucję podejścia do finansowania kultury potwierdzają omówione w artykule liczne modyfikacje w procedurze wyboru projektu (uproszczenie procedur, zawężenie zakresu rzeczowego projektów w ramach konkursów, informatyzacja procesu), a także zmiany w doborze kryteriów oceny przedsięwzięć m.in. rosnące znaczenie stopnia przygotowania projektu do realizacji, zapewnienia trwałości czy wykazania wpływu ekonomiczno-społecznego na rozwój regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Butrym, A. (2014). Fundusze europejskie w kulturze. Znaczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla infrastruktury sakralnej, W: M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo (s. 125–143). Warszawa: Difin.
2.Dąbrowski, M. (2008). Structural funds as a driver for institutional change in Poland. Europe-Asia Studies, 60, 227–248. DOI: 10.1080/09668130701820101.
3.Evans, G., Foord, J. (2009). European funding of culture: Promoting common culture or regional growth? Cultural Trends, 9 (36), 53–87. DOI: 10.1080/09548969909365099.
4.Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Bruksela–Warszawa (2003). Pobrano z: https://www.funduszeeuropejskie.20072013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Documents/pww_pl300805.pdf (3.07.2017).
5.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 240 /15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. (30.09.2017).
6.Sanecki, T. (2008). Małopolski Regionalny Program operacyjny a finansowanie kultury. Pobrano z: http://www.ue.krakow.pl/pliki/Malopolski_Regionalny_ Program_Operacyjny_a_finansowanie_kultury.pdf (30.09.2017).
7.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (2017). Pobrano z: rpo.malopolska.pl (30.09.2017).
8.Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, na podstawie Uchwały nr 466 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. (2016). Pobrano z: www.fundusze.malopolska.pl (30.09.2017).
9.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. Dz.U. 2004, nr 166, poz. 1745.