Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
WPŁYW FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Autorzy: Paulina Szulc-Fischer
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: jakość życia produkt krajowy brutto per capita Unia Europejska
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (137-147)
Klasyfikacja JEL: O10 I30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie poziomu jakości życia mieszkańców Unii Europejskiej na przykładzie wybranych regionów. Analiza dotyczy ekonomicznych wskaź- ników warunków jakości i poziomu życia, tzw. wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) oraz poziomu produktu krajowego brutto per capita w wybranych regionach państw UE. Pojęcie jakości życia ma charakter interdyscyplinarny. Najczęściej definiowane jest jako subiektywne postrzeganie poziomu życia przez pryzmat stanu zdrowia, relacji rodzinnych, pracy, zamożności oraz poziomu edukacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R. (2011). Makroekonomia: PWE.
2.Diener, E., Oishi, S., Lucas, R. (2009). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction. W: The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford: University Press. Pobrane z: http://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/Diener--Subjective_Well-Being. pdf (10.09.2017).
3.EuroLex (2017). Traktaty Rzymskie, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Pobrane z: https://eures.praca.gov.pl/zal/podstawy_prawne/Traktat_rzymski.pdf (10.09.2017).
4.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2017). Fundusze Strukturalne. Pobrane z: http://www.fundusze-strukturalne.pl/efrr.html (15.09.2017).
5.Eurostat (2017a). PKB na poziomie regionalnym. Brussels: European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/GDP_at_regional_level/pl#PKB_na_poziomie_ regionalnym (5.09.2017).
6.Eurostat (2017b). Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in % of the EU28 average) by NUTS 2 regions. Brussels: European Commission.
7.Kolman, R. (2002). Zespoły badawcze jakości życia. Problemy Jakości, 2 (32), 2–5.
8.Komisja Europejska (2017). Główna polityka inwestycyjna UE. Bruksela. Pobrane z: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/investment-policy/ (12.09.2017).
9.Komisja Europejska (2014). Polityka regionalna. Zwiększenie konkurencyjności regionów i miast europejskich, wspieranie rozwoju i tworzenie miejsc pracy. Bruksela. Pobrane z:https://europa.eu/european-union/file/1435/download_pl?token=uGPauAoh.
10.Meyer, B. (1999). Gospodarka przestrzenna. Mechanizmy rozwoju, teorie i systemy. Szczecin: PTO.
11.Tomcz-Tołkacz, J. (2003). Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
12.Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Omega.
13.WHOQOL Group (1995). The WHO Quality of Life Assesement: Position Paper of the WHO. Social Science and Medicine, 10 (41), 1403–1309.
14.UNDP (2016). Human Development Raport 2016. Human Development for Everyone. New York, USA. Pobrane z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (1.09.2017).
15.Unia Europejska (2017). Życie w UE. Bruksela. Pobrane z: https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_pl#tab-5-11 (1.09.2017).