Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Autorzy: Irenausz Żuchowski
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Katedra Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: sektor MSP środki unijne bariery
Data publikacji całości:2017-12-31
Liczba stron:11 (173-183)
Klasyfikacja JEL: M21 O10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono możliwości pozyskania środków unijnych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP. W części badawczej przedstawiono wyniki badań dotyczących pozyskiwania środków unijnych przez dwieście przedsiębiorstw z sektora MSP w woj. podlaskim. Celem badań było poznanie opinii właścicieli i menadżerów na temat możliwości, barier i szans związanych z pozyskaniem środków unijnych w okresie programowania 2014–2020. Wyniki badań wskazują, że zarządzający przedsiębiorstwami dostrzegają możliwości jakie dają fundusze unijne, jednak korzysta z nich niewielki odsetek zainteresowanych. Do głównych przeszkód w pozyskiwaniu środków unijnych ankietowani zaliczyli barierę finansową, związaną z koniecznością wniesienia wkładu własnego oraz administracyjną, związaną z procedurami ubiegania się i rozliczania środków unijnych. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z dofinasowania, w opinii właścicieli i menadżerów zwiększyły swoją konkurencyjność na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adina-Simona, P. (2013). Performance indicators for SMEs accesing EU FUNDS. Constanta Maritime University Annals XIV, 1 (19), 319–322.
2.Fundusze Europejskie dla małych i średnich firm, Portal Funduszy Europejskich (2017). Pobrano z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/wsparcie-dla-
3.-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow (28.01.2018).
4.Geruzel-Dudzińska, B. (2016). Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze. Współczesna Gospodarka, 1 (7), 71–80.
5.Grzeszczyk, T.A., Czajkowski, B. (2016). Identyfikacja barier w procesach ewaluacji europejskich projektów innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4 (23), 551–562.
6.Kamińska A., (2010). Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Barometr Regionalny, 2 (20), 51–63.
7.Klimczak, T., Lis, A., Miller, A., Rauzer, A., Piotrowski, S., Pander, W., Sieczkowski, P., Weremiuk, A., Wojnicka-Sycz, E. (2018). Raport końcowy. Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju WYG PSDB Sp. z o.o. Pobrano z: https://www.poir.gov.pl/efekty-programu-innowacyjna-gospodarka-2007-2013 (28.01.2018).
8.Kołodziej-Hajdo, M., Surowiec, A. (2011). Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych. Korzyści i bariery. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 535–547.
9.Krusinskas, R., Stankeviciene, J., Lakstutiene, A. (2013). Analysis of the impact of financial engineering tools on small and medium-sized business in Lithuania. Economics and
10.Management, 3 (18), 409–417.
11.Łapiński, J., Nieć, M., Rzeźnik, G., Węcławska, D., Zakrzewski, R. (2016). Przedsiębiorczość w Polsce – stan obecny i zmiany w czasie. W: A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (s. 7–47). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.Maroshegyi, Ch., Nagy, S.G. (2010). Out Of Credit: Evaluating the Impact of the Eu Structural Funds on Hungarian Small Business Growth and Access to Finance. Köz-Gazdaság. Special Issue, 3, 113–127. Pobrano z: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/264/1/09-maroshegyi_nagy.pdf (29.01.2018).
13.Mihai, V.M. (2016). Issues on Accessing EU Non-refundable Funds by SMEs in Romania. Economic Insights – Trends and Challenges, 3 (5), 47–54.
14.Nowaczek, A., Hojdus, M., Kulczycka, J. (2015). Skuteczność i efektywność dotacji dla małopolskich przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 89, 179–189.
15.Perkowski, M., Żołnierski, A., Kokot, J. (2015). „ MŚP i fundusze Unii Europejskiej”. Przewodnik beneficjenta po programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrano z: http://www.fund.org.pl/plik,3484,msp-i-fundusze-unii-europejskiej-przewodnik-beneficjenta-po-programach-operacyjnych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-pdf.pdf (28.01.2018).
16.Perspektywa finansowa 2014–2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2017). Pobrano z: http://www.parp.gov.pl/perspektywa-finansowa-2014-2020 (28.01.2018).
17.Raport. Finansowanie MSP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl (2017). Pobrano z: http://dotacjomat.pl/wp-content/uploads/2015/02/raport-dotacjomat.pl_.pdf
18.( 28.01.2018).
19.Sosińska-Wit, M. (2014). Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego. Economics and Management, 3, 157–172.
20.Szara, K. (2012). Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, 175–187.