Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw

Autorzy: Waldemar Szymański
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Słowa kluczowe: innowacyjność prace badawczo-rozwojowe system podatkowy funkcje podatków ulgi podatkowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:21 (103-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – umiejętność poszukiwania i wykorzystania czynników produkcji oraz tworzenia efektywnych struktur zarządzania organizacją stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Jednym z faktorów tychże działań jest innowacyjność, której podstawowym etapem są prace badawczo-rozwojowe. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest zatem kluczowym elementem tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Uwzględniając powyższą korelację, należy wskazać zasadność interwencji sektora publicznego w tym zakresie. Celem artykułu jest wykazanie, że instrumenty finansowe stanowią efektywne narzędzie realizacji polityki innowacyjnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji stymulacyjnej podatku dochodowego. Metodologia – studia literatury, analiza porównawcza instrumentów finansowych w wybranych państwach członkowskich, interpretacja przepisów prawnych, opis mierników efektywności finansowych instrumentów wsparcia. Wynik – przy użyciu mierników innowacyjności gospodarek wskazano zasadność stosowania instrumentów finansowych jako narzędzia interwencji sektora publicznego w sektor prywatny oraz wykazano, że instrumenty finansowe zwiększają skłonność przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo-rozwojowych. Oryginalność – wskazano nie tylko na zasadność prowadzenia rozważań co do interwencjonizmu państwa w gospodarkę rynkową, ale także określono funkcję stymulacyjną podatku dochodowego jako efektywnego instrumentu wsparcia innowacyjności z uwagi na bezpośredni charakter podatków dochodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, A. (2010). Propozycje zmian bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 11–12, 41–60.
2.Business Enterprise R&D Expenditure (BERD) by Economic Activity 2008–2015.
3.Deloitte (2014). Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Warszawa.
4.Kryskova, L. (2017). Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. Pobrane z: http://www.pte.pl/kongres (20.10.2017).
5.European Innovation Scoreboard 2008–2016.
6.Godin, B. (2004). Obsession for Competivness and Its Impact on Statistics: the Constraction of High Technology Indicators. Research Policy, 33, 1217–1229.
7.Hall, B., Lerner, J. (2009). The Financing of R&D and Innovation. National Bureau of Economic Research, 15325, 609–639.
8.Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 135–147.
9.Lorek, P. (2015). Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 91–97.
10.Meyer, A., Brooks, G., Goes, J. (1990). Environmental Jolts and Industry Revolution: Organizational Responses to Discontinuous Change. Strategic Management Journal, 11, 93–110.
11.OECD Science, Technology and Industry Outlook. 8.12.2016.
12.Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
13.Real decreto legislativo 4/2004 (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), Hiszpania, BOE-A-2004-4456.
14.Romanowska, E. (2014). Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kontekście integracji z UE. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 2, 5–27.
15.Romer, P. (1994). The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 3–22.
16.Szymańska, A. (2012). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: A. Stabryła, T. Markus (red.), Strategie rozwoju organizacji (s. 183–197). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
17.Staśkiewicz, J. (2010). Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2008. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 18, 159–176.
18.Subroto, R. (2004). Defining and Measuring Innovation Generation in IMP Databases. 20th IMP-conference, Copenhagen. Pobrane z: www.impgroup.org/uploads/papers/4579.pdf (29.11.2012).
19.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350.
20.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
21.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2015, poz. 584.
22.Ustawa z 25.07.2005 o niektórych formach wspierania działalności. Dz.U. nr 179, poz. 1484.
23.Ustawa z 30.05.2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U nr 116, poz. 730.
24.Ustawa z 25.09.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. poz. 1767.
25.Ustawa z 4.11.2016 o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Dz.U. poz. 1933.
26.Warda, J., Measuring the Value of R&D Tax Provisions. A Primer on the B-index Model for Analysis and Comparisons. Prepared for The OMC Working Group on “Design and evaluation of fiscal measures to promote business research, development and innovation”, Brussels 28.06.2005.
27.Żebrowski, M., Waćkowski, K. (2011). Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT. Warszawa: Difin.