Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp
CC BY-SA 

Od redakcji

Każdy tekst, w tym tekst multi- i hipermedialny, przygotowywany z myślą o publikacji w naszym czasopiśmie, powinien mieć charakter oryginalnego, zaawansowanego opracowania naukowego, obszernego objętościowo i istotnego jakościowo. Przed podjęciem decyzji o jego przygotowywaniu z tą myślą, istnieje możliwość wstępnej konsultacji pomysłu z redaktorem naczelnym lub redaktorem prowadzącym dany numer tematyczny. Opracowanie przed jego zakwalifikowaniem do publikacji musi pomyślnie przejść ustaloną w naszym piśmie procedurę recenzencką. Autor opracowania składa jednocześnie oświadczenie, że nie było ono dotąd nigdzie publikowane w całości czy we fragmentach.

Każde opracowanie musi najpierw zostać zaakceptowane wstępnie przez redaktora naczelnego lub redaktora prowadzącego dany numer tematyczny. Decyzja ta skutkować będzie skierowaniem opracowania do przynajmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. W procedurze recenzenckiej imię i nazwisko autora opracowania nie jest znane jego recenzentowi. Recenzent może podjąć jedną z trzech decyzji: nie publikować przesłanego opracowania, publikować przesłane opracowanie bez zmian merytorycznych albo publikować przesłane opracowanie pod warunkiem wprowadzenia konkretnych zmian merytorycznych, wymienionych i uzasadnionych w recenzji. W tym ostatnim przypadku autor może zrezygnować z publikowania swojego opracowania albo przesłać jego poprawioną wersję uwzględniającą wytyczne recenzenta. W procedurze recenzenckiej imię i nazwisko recenzenta danego opracowania nie jest znane jego autorowi.

Planujemy wydawanie kilku numerów naszego czasopisma w ciągu roku. Z tego powodu nie ustanawiamy także ram czasowych określających ściśle terminy przyjmowania propozycji do poszczególnych numerów. Owoce tak zorganizowanej pracy naukowo-edytorskiej zależeć więc będą nie tylko od zaangażowania Zespołu Redakcyjnego, ale przede wszystkim od aktywności naszych potencjalnych autorów.

Czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” funkcjonuje wedle zasad ruchu naukowego Open Access. Oznacza to, że członkowie Zespołu Redakcyjnego nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia. Redakcja nie zapewnia także wynagrodzenia autorskiego za opublikowane teksty. Każdy numer dostępny jest za darmo na naszej stronie, na co zgodę wyrażają także nasi autorzy. Tym samym możemy ideowo dzielić się naszą wiedzą z potencjalnymi odbiorcami w możliwie najbardziej dziś otwartej formule.

Prawa autorskie do opublikowanych opracowań posiadają ich autorzy oraz wydawca. Całe czasopismo oraz wszystkie zamieszczone w nim opracowania stanowią formę aktywności naukowej. Są powszechnie dostępne i mogą zostać wykorzystane bez specjalnej zgody dla celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych. Dlatego nadesłanie opracowania do publikacji traktowane jest jako zgoda autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych dla celów, jakim służy nasze pismo. Ewentualne komercyjne wykorzystanie opracowania w całości lub w części musi zostać najpierw uzgodnione z jego autorem. Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą autorzy poszczególnych opracowań. Poglądy wyrażone w opracowaniach mają charakter autorski i redakcja nie ponosi za nie odpowiedzialności.