Linguistic Reports

OAI
CC BY-SA   Open Access 

Dla Autorek i Autorów

Formy publikacji i objętość:

 • artykuły naukowe (językoznawstwo, translatoryka, glottodydaktyka) – 8-15 stron;
 • artykuły recenzyjne – 8-10 stron; 
 • język publikacji: polski i języki obce.

Przesyłanie artykułów:

Termin nadsyłania tekstów: 15.11.2021

Artykuły proszę przesyłać na adresy e-mail Redaktorów czasopisma

 • artykuł jako załącznik przygotowany w programie Microsoft Office Word;
 • ta sama wersja artykułu jako PDF;
 • rysunki, tabele itd. umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie: Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point;
 • zdjęcia umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie JPG, TIF lub PDF, 300 dpi;
 • uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autorki/Autora.

Zasady redagowania tekstów:

Prosimy o rezygnację z własnego formatowania tekstu i przestrzeganie następujących zasad:

 • marginesy: normalne (2,5 cm z każdej strony);
 • czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5;
 • tekst wyjustowany;
 • oznaczanie akapitów: wcięcie 1 cm (bez odstępów po akapitach);
 • numerowane strony;
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów;
 • proszę nie stosować w tekście WERSALIKÓW i kapitalików;
 • abstrakt: na początku artykułu w języku angielskim (max. 1000 znaków). Prosimy przetłumaczyć także tytuł artykułu na język angielski;
 • słowa kluczowe: po 3-4 w języku angielskim umieszczone pod abstraktem;
 • informacje o Autorce/Autorze: należy dołączyć krótki biogram (max. 500 znaków). Pod biogramem prosimy podać adres mailowy i pocztowy oraz ORCID.

Wymogi redakcyjne

Cytowania w tekście

Tworzenie odsyłaczy do dzieł cytowanych w publikacji – należy podać nazwiska autora oraz rok publikacji, a jeśli nazwisko i rok nie pojawiają się w tekście, należy zapisać je w nawiasach okrągłych. Wzór:

(Nazwisko 2012: 33–34)

Dalsze cytowania (w tym cytowania pracy kilku autorów, a także autorów korporatywnych) według wzorów z poniższej tabeli:

cytowania pl


Książka napisana pod redakcją

Podajemy tylko nazwisko redaktora tomu (dopiero w bibliografii wskazuje się, że jest to redaktor tomu).

Poprawny zapis:

tekst tekst tekst tekst (Nowak 2001: 323) tekst tekst. Tekst tekst tekst.


Akty prawne

Wskazujemy początek tytułu, np. ustawy, rozporządzenia (w bibliografii pojawia się pełny tytuł). Autor może wskazać konkretny paragraf lub artykuł, który pojawia się jako strona. Jeżeli autor wykorzystuje dwa  (lub więcej) aktów prawnych z tego samego roku, należy wskazać część tytułu (aby wyróżnić dany akt prawny)

 

Tekst tekst tekst tekst (Ustawa, 2001) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

Tekst tekst tekst tekst (Ustawa, 2001, art. 1, par. 4) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

par. lub § – stosować konsekwentnie

Tekst tekst tekst tekst (Ustawa, 2001, art. 1, § 4) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

Tekst tekst tekst tekst (Ustawa o podatku, 2001, art. 1, par. 4) tekst tekst. Tekst tekst.


Źródła internetowe

Najlepiej wskazać autora tekstu/artykułu, który pobrano z danej strony internetowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy podać  nazwę strony, z której korzystano – jeżeli jest to możliwe należy dodać datę (rok) opublikowania tekstu/artykułu.

 

Tekst tekst tekst tekst (Nazwisko 2001) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

Tekst tekst tekst tekst (MNiSW, 2001) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

 

W przypadku odwoływania się do dwóch lub więcej prac w tym samym nawiasie należy uporządkować je alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów, czyli w taki sposób, jak pojawiają się w Bibliografii. Odsyłacze do kolejnych prac oddziela się średnikiem. Dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco według roku publikacji. Prace znajdujące się w druku należy umieścić na końcu. Nazwisko autora należy podać tylko raz, a dla kolejnych prac – wpisać tylko datę.

 

Tekst tekst tekst tekst (Nowak 2001, 2003) tekst tekst. Tekst tekst tekst (Nowak 1992, 2002, w druku) tekst tekst. Tekst tekst tekst (Nowak 1991; Kowalski, Wiśniewski 1998) tekst tekst.

 

Jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą). Należy powtarzać zapis roku dla każdej publikacji. Oznaczenia te powinny widnieć również w Bibliografii, przy czym poszczególne zapisy bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie według tytułu.

 

Tekst tekst tekst (Nowak, Kowalski 2005a, 2005b, w druku; Wiśniewski 2003a, 2003b).

 

Dopuszczalne jest stosowanie zapisów w nawiasach: por., zob. też.

 

Tekst tekst tekst (Nowak 2001; zob. też: Kowalski 1999; por. Wiśniewski 2007).


Cytowanie pośrednie

Cytowanie pośrednie polega na powoływaniu się na tekst, do którego autor nie miał bezpośredniego dostępu, a który zna jedynie z innej pracy. Należy unikać cytowania pośredniego. Stosuje się je wyłącznie wtedy, gdy oryginalna praca jest trudno dostępna lub niedostępna w znanym autorowi języku oraz wtedy, gdy jej nakład został wyczerpany. W Bibliografii powinno się znaleźć źródło wtórne (to, z którego autor korzystał), natomiast w tekście należy podać nazwę i datę oryginalnej pracy i wpisać odsyłacz do wtórnego źródła poprzedzony przyimkiem za: z dwukropkiem.

 

Allport (1966, za: Nowak 2000) zaproponował inne ujęcie tego problemu.

 

Jeśli autor omawia czyjąś koncepcję, badania itd. opisane w pracach, do których nie miał bezpośredniego dostępu, a które zna ze źródeł wtórnych i nie chce wskazywać żadnej konkretnej niedostępnej publikacji poświęconej omawianej tematyce, powinien powołać się jedynie na źródło, z którego korzystał.

 

W swojej teorii Allport (Nowak 2000) wyróżnił dwa aspekty tego zjawiska.


Cytowania dzieł klasycznych

Przy cytowaniu bardzo starych prac, do których oryginalnego pierwszego wydania nie ma dostępu, należy podać rok tłumaczenia, z którego się korzysta, poprzedzając go skrótem tłum., lub rok wydania, z którego się korzysta, dopisując przed nim skrót wyd. Jeśli znana jest data oryginalnej publikacji, należy wstawić ją w odsyłacz, a za nią wstawić datę wydania, z którego autor korzystał. Obie daty są przedzielone ukośnikiem.

 

(Platon, tłum. 1980)

Watson (1890/1987)

(Arystoteles, wyd. 1988)

 

Zapis w Bibliografii nie jest wymagany dla dzieł klasycznych, takich jak prace starożytnych Greków, Rzymian czy dzieła religijne. W takiej sytuacji należy po prostu oznaczyć w pierwszym odsyłaczu w tekście wydanie, z którego się korzysta. Fragmenty klasycznych prac są jednakowo oznaczane we wszystkich wydaniach numeracją rozdziałów, wersetów itp. Do oznaczenia fragmentu pracy, z którego się korzysta, należy więc użyć tych oznaczeń zamiast numerów strony.

 

„Tekst cytatu tekst cytatu” (Biblia Tysiąclecia, Pnp 2,10–14) tekst tekst.


Odwoływanie się do informacji uzyskanej w komunikacji osobistej

Osobista informacja może obejmować prywatne listy, notatki, wiadomości elektroniczne, rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne itp. Nie należy włączać takich informacji jako pozycji do Bibliografii, ponieważ zwykle nie są ogólnie dostępne (chyba, że jest inaczej, wtedy należy je włączyć do Bibliografii). Podaje się je jedynie jako odsyłacze w tekście. Należy wtedy podać inicjały i nazwisko autora informacji oraz jak najdokładniejszą datę jej uzyskania.

 

A.B. Nowak (komunikacja osobista, 24.06.2018).


Dosłowne przytaczanie tekstu

W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu należy w odsyłaczu w tekście podać nazwisko autora, rok publikacji źródła oraz numery stron lub paragrafu (jeśli strony nie są numerowane).

 

(Nazwisko 2012: 33–34)

 

Jeśli cytat składa się z mniej niż 40 słów, należy go włączyć w tekst w cudzysłowie. Jeśli cytat pojawia się w środku zdania, należy go oznaczyć cudzysłowem. Bezpośrednio za cytatem powinien się znaleźć nawias z odsyłaczem bibliograficznym do źródła cytatu lub nawias z podaniem strony, jeśli źródło cytatu zostało podane przed jego wprowadzeniem.

 

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst. Tekst tekst „tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany” (Nazwisko 2005: 32). Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

 

 Jeśli cytat składa się z 40 lub więcej słów, należy go wydzielić z tekstu głównego (czyli wyróżnić w oddzielnym bloku tekstu, wciętym w stosunku do tekstu głównego) bez użycia cudzysłowu. Taki cytat powinien zaczynać się od nowej linii i być wcięty od lewego marginesu w stosunku do reszty tekstu. Wcięcie całego cytatu powinno być takiej samej wielkości jak wcięcie początku akapitu zwykłego tekstu. Jeśli wewnątrz cytatu znajdują się akapity, należy również oznaczyć je wcięciem (wielkości połowy wcięcia stosowanego w zwykłym akapicie). Cytat taki powinien mieć interlinię taką samą jak reszta tekstu. Jeśli odsyłacz do cytowanego źródła nie znalazł się w tekście głównym w zdaniu wprowadzającym cytat, należy wstawić nawias z odsyłaczem bibliograficznym do cytowanego źródła na końcu cytatu, za ostatnim znakiem interpunkcyjnym.

 

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst:

Tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst

cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany. Tekst cytowany tekst cytowany tekst

cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst

cytowany tekst cytowany (Nazwisko 1999: 12–44).


Dokładność cytowania

Dosłowne cytaty muszą być przytaczane dokładnie. Przytaczany tekst powinien zawierać oryginalną pisownię, nawet jeśli jest ona niepoprawna, np. pod względem interpunkcji. Jeśli jakakolwiek niezgodność oryginalnego tekstu ze współczesnymi zasadami pisowni mogłaby wprowadzić czytelnika w błąd, należy za tym błędem wstawić w nawiasach kwadratowych wyraz [sic!] pisany kursywą.


Zmiany przytaczanego dosłownie tekstu wymagające wskazania

Włączanie tekstu: należy użyć nawiasów kwadratowych (nie okrągłych), by do cytatu włączyć tekst (uzupełnienie czy wyjaśnienie) spoza cytowanej pracy.

 

Tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany

tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany [tekst spoza cytatu] tekst cytowany

tekst cytowany tekst cytowany (Nazwisko 2009: 88).

 

 Pomijanie części tekstu: należy w tym celu użyć wielokropka w nawiasie okrągłym.

 

Tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany

tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany (...) tekst cytowany

tekst cytowany tekst cytowany (Nazwisko 2009: 88).


Podkreślanie znaczenia tekstu: jeśli autor chce podkreślić znaczenie słowa lub słów w cytacie, powinien zapisać je tekstem pogrubionym lub (rzadziej) rozstrzelonym. Bezpośrednio za treścią wyróżnioną należy umieścić w nawiasach kwadratowych zapis [podkr. A.B.], gdzie A.B. to inicjały autora wyróżnienia.

 

Tekst tekst tekst tekst wyróżniony [podkr. A.B.] tekst tekst tekst.


Stosowanie kursywy (w tekście)

Kursywa powinna być używana rzadko. Należy jej używać w następujących przypadkach:

 • w przytaczaniu tytułów; reguła ta dotyczy tytułów książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze stron internetowych, filmów, nagrań wideo, programów TV oraz mikrofilmów; tytuły te są pisane kursywą w Bibliografii, a także w tekście zasadniczym,
 • w użyciu słów obcojęzycznych.

ZAPIS w BIBLIOGRAFII

Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora.

Jeśli Autor korzystał z materiałów online, które posiadają numery DOI, prosimy je dołączyć do publikacji, zawsze na końcu zapisu bibliograficznego według schematu:

"DOI: 10.0000/xxxxx.xx"

 

Książka

 

Nazwisko, X. (rok): Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nowak, A. (2010): Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Jeżeli w publikacji jest np. 20 współautorów, wówczas w bibliografii wymieniamy ich wszystkich (nie wpisujemy:  nazwisko i in.; nazwisko... (czyli - nie wstawiamy trzech kropek)


Książka napisana pod redakcją

 

Nazwisko, X. (red.) (rok): Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nowak, A. (red.) (2015): Psychologia. Warszawa: Czarna Owca.


Rozdział w pracy zbiorowej

W nawiasie po tytule podajemy zakres stron danego rozdziału

 

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, 12–30.

Nowak, A. (2012): Emocje. W: J. Kowalski (red.), Psychologia. Warszawa: GWP, 12–30.


Artykuł w czasopiśmie

 

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok): Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, rocznik (zeszyt/numer – tzw. numeracja ciągła), strona początku–strona końca

 

Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001): Modelowanie. Praca i Technika, 12 (3), 120–125.

 

Nazwisko, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok): Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca.

 

Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001): Modelowanie. Praca i Technika, 12, 54–56.

 

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego:

 

Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001): Modelowanie. Praca i Technika, 12, 54–56. DOI: 10.1016/jhkj.2008.11.011.


Artykuł w gazecie codziennej

 

Nowak, J. (2001): Modelowanie. Gazeta Wyborcza, 20 stycznia.


Zeszyty Naukowe

 

Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001): Modelowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, XVII. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 54–56.

 

Jeśli artykuł w Zeszycie Naukowym ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego:

 

Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, XVII. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 54–56. DOI: 10.1016/jhkj.2008.11.011


Źródła internetowe

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, z jakiej został pobrany tekst: Pobrane z: adres strony internetowej. W nawiasie na końcu podajemy datę dostępu do tekstu/informacji.

 

Nazwisko, X.: Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (1.01.2017).

MNiSW. Pobrane z: www.mnisw.gov.pl/artykul_13/21 (1.01.2007).


Akty prawne

W bibliografii podajemy tylko tytuł aktu, natomiast artykuły lub paragrafy tylko w odwołaniach w tekście.

 

Ustawa z 2.10.2004 o podatku dochodowym. Dz.U. 2005, nr 20, poz. 456, z późn. zm.

Wyrok SN z 7.05.2009. III CSK 315/08. LEX nr 512058.

Wyrok SA w Poznaniu z 14.02.2013 r. I ACa 1176/12. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych. Pobrane z: http://orzeczenia.lexvin.pl/orzeczenie/40818/I-ACa-1176-12-wyrok-z-uzasadnieniem-S%C4%85d-Apelacyjny-w-Poznaniu-z-2013-02-14-sady-powszechne (1.04.2014).

 

Jeżeli wyrok/orzeczenie został opublikowany w czasopiśmie:

 

Wyrok SA w Poznaniu z 14.02.2013 r. I ACa 1176/12 (2016). Prawo i Prokuratura, 2 (12), 3–12.

 TYTUŁY CZASOPISM – W PEŁNYM BRZMIENIU (BEZ SKRÓTÓW)


Inne zapisy

 • nagrania muzyczne

Nazwisko wykonawcy, Imię (rok): Tytuł nagrania [nośnik]. Wytwórnia.

Rubinstein, A. (1962): Beethoven. Piano sonatas [CD]. Sony Music Entertainment.

 •  filmy

Nazwisko reżysera, Imię (rok): Tytuł filmu [film]. Kraj: Wytwórnia.

Szumowska, M. (2015): Body/Ciało [film]. Polska: Nowhere