Linguistic Reports

OAI
CC BY-SA   Open Access 

Etyka wydawnicza

Czasopismo naukowe „Linguistic Reports“ zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etyki wydawniczej oraz podejmowania wszelkich działań zapobiegających nierzetelnemu postępowaniu przy publikacjach.

Czasopismo naukowe „Linguistic Reports“ publikuje tylko prace oryginalne, będące wynikiem własnej pracy badawczej, które dotychczas nigdzie nie były publikowane. Jeżeli w treściach publikacji mają udział inne osoby, Autorzy zobowiązani są do ujawnienia ich tożsamości wraz z podaniem właściwej afiliacji. Autorzy muszą posiadać prawo dysponowania treścią swego artykułu.

Przed przyjęciem artykułu do druku Autorzy są zobowiązani do własnoręcznego podpisania oświadczenia „Ghostwriting“, dostępnego na stronach Internetowych czasopisma, i przesłania go do Redakcji. W oświadczeniu tym deklarują, że

  • prezentują rezultaty swojej własnej naukowej pracy;
  • złożony do druku artykuł jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych), nie został także – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach.

Jeżeli Redakcja stwierdzi nierzetelne postępowanie Autora/Autorki artykułu lub zostanie o nim poinformowana, zobowiązana jest do jego udokumentowania i poinformowania o nim właściwych instytucji.

Działania podejmowane przy stwierdzeniu nierzetelnych zachowań przy publikacjach wg COPE