Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Cele oraz zakres tematyczny pisma "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Pismo poświęcone jest najogólniej dawnej polskiej literaturze i kulturze (od stulecia X po wiek XVIII) oraz jej kontekstom ogólnoeuropejskim, autorami zaś są młodzi badacze piśmiennictwa staropolskiego.

Obszar zainteresowania pisma to analizy poszczególnych tekstów (czy ich powiązanych z sobą zespołów) (dział: Przekroje i zbliżenia), nawiązania do kultury staropolskiej w epokach późniejszych (dział: Konteksty i nawiązania), wreszcie edytorstwo źródeł  (dział: Inedita)

Czasopismo nie publikuje tekstów wykraczających poza ten zakres problematyki.

Pismo „Meluzyna” dotyczy wyjątkowo specyficznej dziedziny, literatury staropolskiej – w świetle braku badań nad nią lub ograniczonego zakresu tych badań na katedrach slawistyki w Europie Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza kręgu młodych badaczy, do których adresowane jest pismo. "Meluzyna" promuje te badania i zachęca do udziału w nich młodych badaczy z innych krajów EU. W tym celu w Radzie Naukowej pisma zasiadają wybitni przedstawiciele slawistyk zachodnich oraz dziedzin pokrewnych. 

Słowo od redakcji

Przedstawiamy Czytelnikom „Meluzynę” – półrocznik poświęcony dawnej literaturze i kulturze. Jego łamy oddajemy w całości młodym badaczom: jeszcze studentom, doktorantom, już doktorom – słowem wszystkim, którzy są na początku swej naukowej drogi. Chcemy, by „Meluzyna” stwarzała okazję do spotkań przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, kształtowanych w różnych środowiskach, adeptów nauki wyrastających w odmiennych szkołach naukowych, pod opieką własnych mistrzów. Niech nasze pismo pozwoli im pewniej stawiać pierwsze kroki, da okazję do porównań, konfrontacji, może będzie też powodem zadziwienia, źródłem inspiracji. Dla starszych prezentowane w „Meluzynie” prace mogą stać się obrazem zainteresowań, warsztatowych wyborów, zalet i, co nieuniknione, wad młodego pokolenia.

Prosimy o krytyczne, ale i życzliwe wsparcie wyrażone udziałem w dyskusjach nad tematami podejmowanymi w „Meluzynie”.

Naszymi wyborami będzie kierowała wierność zasadom filologii i prosta rzetelność. Mamy nadzieję wpisać się w ten sposób w działania wzmacniające dobre praktyki badawcze, utrwalać standardy naukowego postępowania, niezbędne do poznawania „dawnych wieków”.

W dwóch podstawowych działach „Meluzyny” („Przekroje i zbliżenia”, „Konteksty i nawiązania”) ukazywały się będą teksty dotyczące całej dawnej (czyli obejmującej też oświecenie) literatury i kultury, ukierunkowane oczywiście na literaturę polską. Stałym działem będą Inedita – badania źródłowe, zajmują miejsce szczególne. Są one często odkrywaniem źródeł, które – dziś jeszcze w sposób nieprzewidziany – służyć będą nam wszystkim w przyszłości.

Zapraszamy do współpracy Koleżanki i Kolegów z zagranicy – łamy „Meluzyny” otwieramy dla studiów z zakresu badań porównawczych, dotyczących jednak dawnej literatury polskiej. Uważamy, że powstaje zbyt mało prac przygotowanych przez badaczy nie-Polaków. Dla poszerzenia perspektywy niezbędne jest spojrzenie na nasze dawne teksty z ich punktu widzenia. Dlatego też zapraszamy do wspólnego przedsięwzięcia slawistów, jak również – neolatynistów, romanistów i germanistów, aby razem tworzyć i odtwarzać wspólnotę kulturową naszych krajów i języków.

 

Wszystkie artykuły opublikowane w „Meluzynie” są po publikacji dostępne online w systemie Open Access.

Bazy indeksacyjne

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl oraz w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com i BazHum http://bazhum.muzhp.pl


Pełne wersje artykułów dostępne są w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com,
BazHum http://bazhum.muzhp.pl, EBSCO www.ebsco.com oraz na stronie WNUS www.wnus.edu.pl/me i DOAJ https://doaj.org/toc/2449-7339?source=%7B

 

Numery archiwalne

Elektroniczne wersje poszczególnych artykułów są dostępne na stronie: http://www.ceeol.com

Bieżące numery są w sprzedaży we WNUS.

Zamówienia na zeszyty archiwalne prosimy kierować na adres:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin.

Księgarnia internetowa: wydawnictwo.univ.szczecin.pl
Poczta elektroniczna: wydawnictwo@univ.szczecin.pl, dariusz.stawinski@univ.szczecin.pl

 

Prośba o wsparcie

Numer subkonta Uniwersytetu Szczecińskiego, przeznaczonego na finansowanie pisma

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Nr BIC (SWIFT) INGBPPLPW
IBAN: PL 46 1000 10091000 0022 8790 4474

W tytule należy koniecznie podać numer subkonta "0095".