Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Wymogi redakcyjne

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusine@interia.eu

W celu dostarczenia tekstu można także kontaktować się z redaktorami:

Maria Barłowska marbar55@wp.pl

Dariusz Dybek dariusz.dybek@uwr.edu.pl

Michał Kuran michal.kuran@uni.lodz.pl

Witold Wojtowicz wojtowic@univ.szczecin.pl

lub z sekretarzem redakcji:

Marzena Walińska marzena.walinska@us.edu.pl

 

Prosimy autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o precyzyjne podanie danych osobowych, tytułów naukowych, afiliacji (miejsc studiów), adresów domowych oraz numerów telefonów.

W celu uniknięcia zjawisk tzw. „ghostwriting”, jak również „guest autorship”, w przypadku prac napisanych przez więcej niż jednego autora, prosimy o dokładne wskazanie współautorów wraz z ich afiliacjami.

Ponadto każdy autor składa oświadczenie, iż prezentuje oryginalne rezultaty swojej naukowej pracy i nie narusza praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych). Autor oświadcza ponadto, że artykuł ten nie został – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach i nie uczestniczy w żadnym innym postępowaniu wydawniczym.

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu słów-kluczy, krótkiego (do 800 znaków łącznie ze spacjami) streszczenia w języku polskim (lub angielskim) oraz bibliografii.

Prosimy o uważne przestrzeganie następujących reguł przy przygotowywaniu tekstu:

a) objętość artykułu nie powinna przekraczać 30.000 znaków (łącznie ze spacjami)
b) tytuły książek oraz artykułów oraz zwroty obcojęzyczne muszą zostać wyodrębnione kursywą.
c) w cudzysłowie powinny zostać umieszczone cytaty oraz nazwy czasopism
d) wyróżnienia w artykule oznaczamy czcionką pogrubioną

Można stosować tradycyjne w literaturoznawstwie zasady budowy przypisów.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów.

Czasopismo "Meluzyna" pozwala autorowi (autorom) na utrzymanie praw autorskich bez ograniczeń.

Przypisy oraz streszczenie

Redakcja oczekuje prac przygotowanych w systemie APA-WNUS (zapis przypisów) według załączonych niżej wzorców. W tym systemie prace ukazują się od rocznika 2016.

APA-WNUS

APA-WNUS wzornik dla "Meluzyny"

Redakcja akceptuje jednak do oceny recenzenckiej prace z klasycznym systemem budowy przypisów. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji oraz po poprawieniu pracy autor zobowiązany jest jednak przebudować system przypisów na APA-WNUS według załączonych wzorców.

Streszczenia powinny mieć objętość nieprzekraczającą 800 znaków. Streszczenia powinny zwięźle i precyzyjnie opisywać treść artykułu dbając o klarowność i niemetaforyczność ujęcia.