Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Etyka wydawnicza

Zasady etyczne

Poniżej przedstawiono standardy postępowania, jakiego należy oczekiwać od wszystkich stron zaangażowanych w publikację w czasopiśmie „Meluzyna”, to jest od autora, redaktorów czasopisma, rady naukowej, recenzentów oraz wydawcy.

Wszystkie artykuły przesłane do publikacji w „Meluzynie” są sprawdzane pod kątem oryginalności, zgodności z profilem pisma, a także w odniesieniu do kwestii etycznych. Redaktorzy weryfikują standardy etyczne publikacji, a także podejmują wszelkie możliwe starania mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom związanym z daną publikacją.

  

Decyzje dotyczące publikacji

Redaktor naczelny czasopisma jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z artykułów przesłanych do czasopisma powinien zostać opublikowany. Redaktor kieruje się wymogami redakcyjnymi czasopisma oraz ograniczeniami prawnymi związanymi ze zniesławieniem, naruszeniem praw autorskich czy plagiatu. Redaktor może porozumiewać się z członkami redakcji, rady naukowej lub recenzentami przy podejmowaniu tej decyzji.

Decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji lub o odrzuceniu opiera się na ocenie jego naukowej rangi, oryginalności oraz na znaczeniu tekstu dla zakresu przedmiotowego czasopisma.

  

Fair play

Redaktor naczelny i recenzenci oceniają przedłożone do publikacji prace pod kątem ich treści naukowych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autorów.

  

Poufność

Redaktor naczelny, członkowie redakcji oraz rady naukowej nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy. Ujawnienie takich danych, o ile zajdzie taka potrzeba, możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do autorów przedłożonej pracy, recenzentów, potencjalnych recenzentów, pozostałych członków redakcji oraz wydawcy.

  

Jawność oraz unikanie konfliktów interesów

Niepublikowane treści zawarte w przesłanym manuskrypcie nie będą wykorzystywane we własnych badaniach redaktora naczelnego, członków redakcji lub rady naukowej bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

 

Obowiązki recenzentów

Wkład w decyzje redakcyjne: recenzja pomaga redaktorowi naczelnemu i zespołowi redakcyjnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Poprzez kontakt redakcji z autorem może również pomóc autorowi w udoskonaleniu jego pracy.

Terminowość: Recenzent, który uważa, że jest niekompetentny w zakresie oceny merytorycznej badań zamieszczonych w przedłożonej pismu do publikacji pracy lub wie, że szybka ocena tej pracy będzie niemożliwa z jego strony, powinien powiadomić redaktora i odrzucić propozycję recenzji publikacji.

Poufność: prace przedłożone redakcji do recenzji będą traktowane jako dokumenty poufne. Nie będą one pokazywane ani omawiane z innymi osobami za wyjątkiem osób autoryzowanych do takiego dostępu przez redaktora naczelnego lub zespół redakcyjny.

Standardy obiektywizmu: opinie zawarte w recenzjach powinny być obiektywne. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni wyraźnie wyrażać swoje poglądy, popierając je argumentami merytorycznymi.

Ujawnianie źródeł: Recenzenci powinni próbować zidentyfikować wykorzystane prace, które nie zostały wskazane przez autorów. Każdemu stwierdzeniu odnoszącemu się do faktu, że wynik badań został wcześniej ogłoszony, powinno towarzyszyć odpowiednie cytowanie tych badań. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub pokrywanie się rozważań między recenzowaną pracą a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem, o którym posiada on wiedzę.

Jawność i konflikt interesów: ważne informacje lub pomysły uzyskane w wyniku oceny recenzenckiej pracy muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści recenzującego. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę prac autorów, przedłożonych redakcji do publikacji, wobec których występują konflikty interesów.

 

Pobieranie:

Cope w języku angielskim

Cope w języku polskim

Oświadczenie o konflikcie interesów

 

Obowiązki autorów 

Standardy cytowania: autorzy oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję o jej znaczeniu. Artykuł powinien zawierać wystarczającą liczbę szczegółów i przypisów, aby umożliwić innym zrozumienie założeń i wyników pracy. Wprowadzające celowo w błąd lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią zachowanie nieetyczne i są niedopuszczalne.

Oryginalność prac i kwestia plagiatu: autorzy powinni być pewni, że napisali całkowicie oryginalną pracę. Jeśli natomiast autorzy wykorzystali pracę i/lub twierdzenia innych osób, winno to zostać odpowiednio zacytowane lub przywołane w przypisach.

W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana.

Redakcja ostrzega, że w przypadku oczywistego plagiatu praca nie tylko zostanie odrzucona, ale także przełożeni autora zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji.

Tzw. autoplagiat: publikacja wielokrotna, zbędna lub jednoczesna: autorzy nie powinni zasadniczo publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie czy tomie pokonferencyjnym. Przedłożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma lub tomu pokonferencyjnego stanowi zachowanie nieetyczne i jest niedopuszczalne.

Ujawnianie źródeł: zawsze należy wykazywać udział prac innych autorów. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na rozważania w zgłaszanej redakcji pracy.

Autorstwo artykułu: autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłoszonego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Jeśli istnieją inne osoby, które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny one zostać uznane lub wymienione jako podmioty wnoszące wkład. Odpowiedni autor powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żaden nieodpowiedni współautor nie są uwzględnieni w publikacji oraz że wszyscy współautorzy obejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy, a także zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Ghostwriting: redaktorzy „Meluzyny” popierają politykę zapobiegania zjawiskom ‘ghostwriting’ i ‘guest authorship’, ponieważ są one przykładem zachowania nieetycznego, tym samym są niedopuszczalne.

Każde zdarzenie tego rodzaju zostanie zgłoszone odpowiednim instytucjom naukowym.

Jawność i konflikty interesów: wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoich pracach wszelkie finansowe lub inne konflikty interesów, które mogą być postrzegane jako mające wpływ na wyniki lub interpretację ich publikacji.

Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla danego projektu powinny zostać ujawnione.

Podstawowe błędy w publikowanych pracach: gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoich własnych opublikowanych pracach, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy pisma o zaistniałej sytuacji, a także współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.

Redakcja jest zawsze gotowa - w razie zaistnienia takiej konieczności - publikować poprawki, wyjaśnienia, oświadczenia o wycofaniu publikacji, a także przeprosiny.

Redakcja sugeruje potencjalnym autorom czasopisma, recenzentom i czytelnikom, aby zaznajomili się z tymi wskazówkami w celu uniknięcia nieporozumień w pracy naukowej. Redaktorzy oraz recenzenci będą w swych decyzjach odnosić wszystkie przedłożone do publikacji prace do wytycznych wskazanych przez COPE

 

Open Access

Pismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich opublikowanych artykułów. Do artykułów będzie miała zastosowanie następująca licencja: CC BY SA

CC-BY-SA polski

CC-BY-SA angielski

Publikacja artykułu w czasopiśmie "Meluzyna" jest bezpłatna.