Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 37 rok 2016
Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji
(Popular Culture, Mass Culture and the Issue of Emancipation)

Authors: Grzegorz Wyczyński
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: popular culture mass culture social theory cultural studies
Data publikacji całości:2016
Page range:16 (173-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the field on mass/popular culture theory one can distinguish two different aproaches – according to the first of them, culture is a tool of social control and the source of profit (this two functions can complement each other); according to the second, popular culture is a semiotic battlefield, where one can produce also opposite and subversive meanings. In this article I’m setting myself two goals. In the first part of the text I’ll compare two foregoing traditions. In the further parts I’ll confront the following question: can this two theories help us to understand the possibilities of emancipatory subjects in contemporary world? Because the emancipatory and opposite functions of popular culture are emphasized mainly by members of the second tradition, I’ll concentrate here primarily on their views.

Bibliography

1.Adorno T.W. 1990. Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, w: idem, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, tłum. K. Krzemień-Ojak, Warszawa: PIW.
2.Adorno T.W., Horkheimer M. 1994. Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa: PIW.
3.Benjamin W. 2011. Twórca jako wytwórca, w: idem, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, tłum. R. Reszke, Warszawa: KR.
4.Bourdieu P. 2007. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
5.Bourdieu P. 2009. Rozum praktyczny. O teorii działania, tłum. J. Stryjczyk, Kraków: WUJ.
6.Dovey J., Kennedy H.W. 2010. Kultura gier komputerowych, tłum T. Macios, A. Oksiuta, Kraków: WUJ.
7.Engels F. 1958. Engels do Miny Kautskiej, w: Marks K., Engels F., O literaturze i sztuce. Wybór tekstów, Warszawa: Książka i Wiedza,
8.Filiciak M. 2006. Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo SWSP.
9.Fiske J. 2010. Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków: WUJ.
10.Fiske J.. 2010. Przyjemność gier wideo, tłum. M. Szota, w: Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, red. M. Filiciak, Warszawa: Wydawnictwo SWSP.
11.Goban-Klas T. 1971. Z zagadnień socjologii sztuki, Kraków: PAN.
12.Ingarden R. 2005. O estetyce fenomenologicznej, w: idem, Wybór pism estetycznych, tłum. A Tyszczyk, Kraków: Universitas.
13.Kita B. 2003. Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków: Rabid.
14.Kracauer S. 1975. Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, tłum. W. Werenstein, Warszawa: WAiF.
15.Macdonald D. 2002. Teoria kultury masowej, w: Miłosz C. (red.), Kultura masowa, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
16.Manovich L. 2006. Język nowych mediów, tłum. P. Cypriański, Warszawa: WAiP.
17.Marcuse H. 199., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. W. Gromczyński, Warszawa: PWN.
18.Marks K. 1976. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, w: MED, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza.
19.Marks K. 1994. Płaca, cena i zysk, Warszawa: Książa i Wiedza.
20.Marks K., Engels F. 1975. Ideologia niemiecka, w: MED, t. III, Warszawa: Książa i Wiedza.
21.Morawski S. 1955. Jak patrzeć na film, Warszawa: FAW.
22.Przylipak M., Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk: GWP.
23.Standing G. 2014. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Warszawa: PWN.
24.Storey J. 2013. Studia kulturowe i badania kultury popularnej, tłum. J. Barański, Kraków: WUJ.
25.Wiatr J.J. 1964. Współistnienie i ideologia, Warszawa: Iskry.