Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2/2016
Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem
(The Responsibility of the Medical Facility for the Communication with the Patient)

Authors: Anna Kozłowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: responsibility patient medical facility communication advertising
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (99-107)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with a very interesting question: the responsibility of medical facilities in the process of communication with patients. With the limited potential for marketing communication, the stress should be put on the communication with patients when they are medically treated and it should not be based on the paternalistic model any longer, it ought to be replaced by a partnership. There are hardly any tips on how to change the relation between physician and patient in the existing literature on marketing communication, sociology of organisations, sociology of medicine, etc. Attempts to change anything in the responsibility of medical facilities concerning their communication with patients are confronted with procedures, standards and problems of the whole system. The article focuses on the relation between physician and patient in marketing communication with the environment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antkowiak, M. (2011). Zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych. Pobrano z: http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1023.
2.Brzozowska-Woś, M. (2013). Elektroniczne instrumenty komunikacji marketingowej w marketingu usług medycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (14), 31–40.
3.Dunn, S.W., Barban, A.M., Krugman, D.M., Reid, L.N. (1990). Advertising. Its Role in Modern Marketing. Orlando: The Dryden Press.
4.FOB (2011). Forum Odpowiedzialnego Biznesu – strategie CSR. Raport z wywiadów indywidualnych online, 13. Warszawa: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych.
5.FOB (2013). Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje. Analiza Tematyczna. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-zrownowazony-lancuch-dostaw-trendy-i-innowacje/.
6.Jarosz, M.J., Kawczyńska-Butrym, Z., Włoszczak-Szubzda, A. (2012). Modele komunikacyjne relacji lekarz–pacjent–rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 3 (18), 212–218.
7.Kotler, Ph. (2011). Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Kozłowska, A. (2010). Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji. Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, 1, 151–173. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
9.Kozłowska, A., Korporowicz, V. (2015). Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W: V. Korporowicz (red.), Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, strategie, metody (s. 167–186). Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kozłowska, A. (2015). Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej. W: A. Kołodziej-Durnaś (red.), Reklama społeczna – między społecznymi problemami a innowacjami (s. 75–96). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”.
11.Krzyżanowska, O. (2015). Odpowiedzialny biznes w Polsce. Pobrano z: www.epr.pl/czytelniatrzy. php?id=233&itemcat=1.
12.LBKS (2015). Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej. Pobrano z: http://www.badaniakomunikacji.pl/.
13.Littwin, K.I. (2013). Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu szpitalem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10 (1), 205–214. Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
14.Makuch, L. (2011). CSR a wartość dla klienta. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu (s. 205–231). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
15.Midura, J. (2009). Kultura przenikania. Marketing przy kawie, 260. Pobrano z: http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=895.
16.Mielnik-Błaszczak, M., Zioło, A., Kawiak-Jawor, E. (2011). Relacja lekarz–pacjent. Od paternalizmu do partnerstwa. Zdrowie Publiczne, 121 (1), 95–98.
17.Orońska, A. (2000). Rozmowa z nieuleczalnie chorym. W: J. Barański, W. Waszyński, A. Steciwko (red.), Komunikowanie się lekarza z pacjentem (s. 39–62). Wrocław: Astrum.
18.Ostrowska, A. (2006). Paternalizm czy partnerstwo? Relacje między pacjentami a lekarzami w Europie. W: H. Domański, A. Ostrowska, P.B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego (s. 185–200). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
19.Ratajska, A., Kubica, A. (2010). Co leży u podłoża złej współpracy lekarz–pacjent? – spojrzenie psychologa. Folia Cardiologica Excerpta, Via Medica, 2 (5), 84–87.
20.Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
21.Stangierska, I., Horst-Sikorska, W. (2007). Ogólne zasady komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Forum Medycyny Rodzinnej, 1 (1), 58–68.
22.Swayne, L.E., Duncan, W.J., Ginter, P.M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Ustawa (2011). Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. DzU 2011, nr 112, poz. 654.
24.Wiercińska, A. (2012). Specyfika rynku usług zdrowotnych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 287 (63), 1–12.
25.Zalewska-Turzyńska, M. (2013). Zintegrowana komunikacja marketingowa w usługach zdrowotnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (14), 41–51.
26.Zieger, O. (2001). Świadomość konsumencka – czy jesteśmy w stanie płacić więcej za lepiej? Pobrano z: www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/swiadomosc.html.