Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Autonomia uniwersytetu – między ideą a praktyką. Perspektywa filozoficzna

Autorzy: Piotr Domeracki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: uniwersytet autonomia śmierć uniwersytetu pedagogiczna rola filozofii technonauka panpolityzacja korporatyzacja ekonomyślenie
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:9 (65-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule analizuję zagadnienie autonomii uniwersytetu, naświetlając je z perspektywy filozoficznej oraz wskazując na jego wieloznaczność na poziomie idei, która pociąga za sobą nieuchronnie trudności i komplikacje na poziomie praktyki. Wykazuję, że w obecnej dobie, w czasach transformowania nauki w technonaukę, panpolityzacji domeny publicznej bodaj we wszystkich jej dziedzinach i obszarach oraz korporatyzacji uczelni ulegających bezwolnie, a często nader chętnie presji ekonomyślenia, autonomia uczelni znajduje swoje realne odzwierciedlenie zasadniczo w sferze idei, pobożnych życzeń, odświętnych deklaracji – miłych dla ucha, bodaj jednak już tylko humanistyczno-społecznego i to też nie każdego. Radykalizacja tej tezy uprawnia, jak sądzę, do wniosku, że pełna autonomia uniwersytetu możliwa jest w zasadzie wyłącznie jako idea. Całkowita autonomia uniwersytetu – niezależnie od epoki – jest nierealizowalna, ewentualnie można by ją było realizować, gdyby uczelnie stanowiły względnie zamknięte układy izolowane wobec otoczenia, infrastruktury oraz wpływów, oddziaływań i zależności o charakterze społecznym, politycznym, ekonomicznym, kulturowym, filozoficznym, etycznym, a także religijnym – tak w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i globalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Descombes, V. (1997). To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978). Warszawa: Wydawnictwo
2.Spacja.
3.Domeracki, P. (2015). Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya. Studia
4.Ecologiae et Bioethicae, 4 (13), 9–38. DOI: http://dx.doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.01.
5.Eagleton, T. (2012). Koniec teorii. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
6.Ethos (2009). Ethos, 1–2, passim.
7.Ethos (2016). Ethos, 116, passim.
8.Harold, J. (2010). Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
9.Scholar.
10.Heller, M. (2012). Idea uniwersytetu. PAUza Akademicka, 169, 1–3.
11.Holloway, Ch. (2018). Koniec polityki. Open Source Government: państwo bez przymusu. Warszawa: Fijorr
12.Publishing.
13.Jaspers, K. (2017). Idea uniwersytetu. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
14.Kamiński, M. (2012). Koniec PiS-u. Z Michałem Kamińskim rozmawia Andrzej Morozowski. Warszawa:
15.Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
16.Kobylarek, A. (2002). Uniwersytet – zarys ewolucji idei podstawowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe,
17.1 (19), 90–100.
18.Kwieciński, Z. (2006). Dryfować i łudzić. Polska „strategia” edukacyjna. Nauka, 1, 27–45.
19.Lewis, C.S. (2013). Koniec człowieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
20.Migalski, M. (2015). Koniec demokracji. Warszawa: The Facto.
21.Nowak, P. (2012). Hodowanie troglodytów. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/9157,905410-Hodowanie-
22.troglodytow.html (25.01.2013).
23.Nowak, P. (2014). Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka
24.współczesnego. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego.
25.Rymkiewicz, W. (2016). Edytorial. Kronos, 3 (38), 3–4.
26.Scruton, R. (2015). Koniec uniwersytetu. Ethos, 1 (109), 53–63. DOI 10.12887/28-2015-1-109-05.
27.Sosnowska, P. (2015). Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii. Kraków: TAiWPN Universitas.
28.Śliwerski, B. (2017). Rok habilitacyjnej ekstraklasy w pedagogice. Pobrane z: http://sliwerski-pedagog.
29.blogspot.com/2017/01/rok-habilitacyjnej-ekstraklasy-w.html (2.04.2018).
30.Trzcionkowski, L. (2013a). List otwarty. Pobrane z: www.academia.edu/4730889/List_otwarty
31.(20.11.2013).
32.Trzcionkowski, L. (2013b). Niektórzy studenci nie powinni ukończyć gimnazjum. Odchodzę. Pobrane z:
33.http://wyborcza.pl/1,95891,14985309,_Niektorzy_studenci_nie_powinni_ukonczyc_gimnazjum_.
34.html (20.11.2013).
35.Vattimo, G. (2006). Koniec nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
36.Warmbier, A. (2014). O tzw. „końcu podmiotu” – współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne.
37.Zarządzanie Publiczne, 3 (29), 45–56. DOI: 10.7366/1898352932905.
38.Wielgosz, P. (red.) (2013). Koniec Europy, jaką znamy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.