Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”

Autorzy: Justyna Wrzochul-Stawinooga
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Słowa kluczowe: preferencje edukacyjne szkoła wyższa studenci Z młodzież urodzona po 1995 roku styl życia generacja Z
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (143-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Generacja "Z" obejmuje studentów urodzonych po 1995 roku. Ze względu na przypisywane im postawy życiowe, oczekiwania oraz preferencje związane z rozwojem osobistym oraz prowadzone style życia jest to specyficzna kategoria badawcza prezentująca odmienne kategorie życiowe od swoich poprzedników. Należy zastanowić się czy środowisko szkoły wyższej stanowi jeszcze ważne miejsce w życiu młodego studenta będąc przyczynkiem realizacji jego potrzeb życiowych oraz planów. W pierwszej części tekstu opisano społeczne i zawodowe funkcjonowanie generacji "Z". W tekście zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych na grupie studentów województwa Dolnośląskiego pogrupowane ze względu na następujące kategorie problemowe: preferencje młodych studentów dotyczące sposobu kształcenia na uczelni, preferencje związane ze sposobem uczenia się, percepcja środowiska szkoły wyższej i określenie siebie w niej jako studenta, preferencje dotyczące postaw życiowych, preferencje związane z wyborami życiowymi oraz możliwościami ich realizacji w szkole wyższej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Powadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia So¬cjologiczne” 2006, nr 3 (182), s. 101.
2.Bomba R., Generacja X, „Wiedza i Edukacja” 2008, s. 57.
3.Borawska-Kalbarczyk K., Pokolenie C w roli studentów – uczenie się w pułapce klikania?, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/borawska.pdf (11.08.2016).
4.Ciechanowska D., Akademickie kształcenie pokolenia Y w perspektywie zamian w dydaktyce szkoły wyższej, s. 12, https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/5895/9%20art.pdf?sequence=1&isAllowed=y (5.09.2016).
5.Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006, s. 236.
6.Domańska M., Zatrudnialność i rynek prac. Co pomaga w zalezieniu pracy po studiach, http://ekspercibolonscy.org.pl/ ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/md_zatrudnialnosc_081210.pdf.
7.Generation Z’ is entrepreneurial, wants to chart its own future, http://www.northeastern.edu/news/2014/11/generation¬-z-survey/ (18.08.2016).
8.Kosz J., Student pokolenia Y, „Forum Dydaktyczne” 2011, nr 7-8, s. 108.
9.Maszke W.A., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. UR, Rzeszów 2008, s. 173.
10.Mider D., Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, http://cejsh.icm.edu.pl/ cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-eb98ad87-8f52-499f-8fda-e52407bb1f5b/c/D._Mider.pdf (08.12.2016).
11.Oparcik W., Sułkowski T., Elektroniczne systemy ankietowania w badaniach naukowych, „Edukacja Ustawiczna Doro¬słych” 2013, nr 2, s. 62.
12.Raport EY: Nadchodzi Pokolenie Z, które całkowicie zmieni sposób funkcjonowania firm, http://www.ey.media.pl/pr/318033/ raport-ey-nadchodzi-pokolenie-z-ktore-calkowicie-zmieni-sposob-funkcjonowania-firm (25.08.2016).
13.Reszko M., Zaprojektuj swoje kompetencje, http://zaprojektujkompetencje.pl/assets/pliki/Pliki%20tekstowe/Moni-ka%20Reszko.pdf (25.08.2016).
14.Siciński A., Styl życia, kultura, wybór: szkice, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 78–79.
15.Szafraniec K., Młodość jako wyłaniający się problem i nowa siła polityczna, „Nauka” 2012, nr 1, s. 103.
16.Szafraniec K., Młodzi 2011, http://nck.pl/media/study/mlodzi_2011.pdf (11.08.2016).
17.Witaszek Z., Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr 4 (171), s. 147.
18.Wojtaszczyk K., Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C. Ocena na podstawie autodiagnozy studentów, „E-Mentor”, nr 2 (49), 2013, s. 4.
19.Woźniak M., Wykorzystanie tekstów literackich na pół-internetowych kursach języka angielskiego, http://www.kms.polsl. pl/prv/spnjo/referaty/wozniak.pdf (12.09.2012).
20.Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludz¬kimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 350, s. 406.