Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (19)
Doktoranci w szczelinach akademickości

Autorzy: Ryszarda Cierzniewska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: academic ethos doctoral student PhD studies doctoral study programs
Rok wydania:2016
Liczba stron:26 (69-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The subject of the article concerns the situation of doctoral students trainedin the context of an institutionalized system of higher education. The academicethos has been offered for sale, and has become another educational service usedfor different interests. The metaphor of “gaps” that I introduce in the article describeswell the unprivileged position of the young people entering the world of science. I try to identify the “gaps” and the “tensions” disintegrating the existingorder, in which the traditional ethos of commitments is eroded by the new systemof claims. The university tied up with formal regulations creates a new environmentwhere everything: the role of mentors, the relationships, and the positionof doctoral students change significantly. I choose hermeneutic to analyze theframework education programs, and to try to answer the question: What goalsare implemented and what effects of the training of doctoral students emergefrom the interpretation of the source material? I refer also to qualitative data(interviews with university students) which shows the evolution of the youth’sattitudes to their own role and place in the world of scholars.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander J. C., Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, tłum. S. Burdziej, J. Gądecki, Kraków 2010;
2.Bourdieu P., Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy, [w:] E. Mokrzycki (wyb. i wstęp), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa 1984;
3.Bourdieu P., Zmysł praktyczny, tłum M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008,
4.Cierzniewska R., Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce, Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011;
5.Czerepaniak-Walczak M., Studia doktoranckie w systemie szkolnictwa wyższego i społeczeństwie wiedzy: Komu i do czego potrzebne są studia doktoranckie na kierunku/dyscyplinie pedagogika, „Rocznik Pedagogiczny” 36/2013;
6.Diagnoza stanu studiów doktoranckich 1.0. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Warszawa 2014, WWW. Krd.org.pl;
7.Fleck L., Psychosocjologia poznania naukowego, Lublin 2006;
8.Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, tłum. G, Woroniecka, Kraków 2001;
9.Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, Poznań 2003;
10.Goćkowski J., Uniwersytet i tradycja w nauce, Kraków 1999;
11.https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e3s1 (dostęp: 12.10.2014);
12.Keler K., Krzaklewska E., Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głos doktorantów, Kraków 2009, Wyd. Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zespół ds. jakości kształcenia, www.doktoranci.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid.(dostęp 10.10.2012.);
13.Kraśniewski A., Próchnicka M., Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach, Warszawa 2013, Copyright by Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2013;
14.Krzemińska A., Filozoficzny węzeł gordyjski, „Gazeta Wyborcza” z 14.01.2014r; List otwarty kulturoznawców i badaczy kultury do Ministry Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab.Leny
15.KolarskiejBobińskiej, http://wyborcza.pl/1,95892,15472249,List_otwarty_naukowcow_do_minister_nauki_i_szkolnictwa.html;
16.Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997;
17.Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002;
18.Molasy M., Standardy dla doktorantów, „Forum Akademickie”7-8/2006;
19.Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966;
20.Piketty T., Kapitał w XX wieku, tłum. A. Bilik, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015;
21.Sauerland K., Idea uniwersytetu: aktualność tradycji Humboldta?, „Przegląd Pedagogiczny” 1/200;,
22.Sennett R., Etyka dobrej roboty, tłum J. Dzierzgowski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010;
23.Tuchańska B., Rozwój poznania jako proces społeczny, 1982;
24.Ujednolicony tekst Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198. http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365, (dostęp 08.02.2015);
25.Znaniecki F., Społeczne role uczonych, wstęp i przekład tekstów angielskich i red. nauk. J. Szacki, Warszawa 1984.