Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Absolwenci uniwersytetu na rubieżach na rynku pracy

Authors: Anna Murawska ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Piotr Walkowiak ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: uniwersytet rubieże zatrudnialność
Data publikacji całości:2022
Page range:14 (197-210)

Abstract

Ostatnie dekady to czas niezwykle intensywnych zmian we wszystkich obszarach życia, również w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jednym z kierunków zmian jest instrumentalizm ekonomiczny. Zgodnie z nim uniwersytety i inne uczelnie są postrzegane i traktowane jako instytucje rynku. Ich funkcjonowanie jest oceniane na podstawie „mierzalnych” wskaźników, które uzasadnią wydatkowanie publicznych pieniędzy. Jednym z takich wskaźników jest zatrudnialność. Celem rozdziału jest analiza sytuacji absolwentów uniwersytetów na rubieżach na rynku pracy. Poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: jakie rodzaje aktywności podejmują absolwenci tych uniwersytetów; jakie wynagrodzenie uzyskują za swoją pracę; czy lokalizacja na rubieżach różnicuje sytuację absolwentów w stosunku do tych, którzy kończą studia na uniwersytetach ulokowanych w centrum? Do analiz wykorzystano dane zastane. Skorzystano z dwóch źródeł danych. Pierwszym z nich jest Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Drugie źródło to dane gromadzone przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego i udostępnione autorom tekstu. Biorąc pod uwagę geograficzne rozumienie rubieży, w analizach wzięto pod uwagę następujące uniwersytety: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Zielonogórski. Dla porównania sytuacji absolwentów na rubieżach uwzględniono także dane odnoszące się do absolwentów uniwersytetów reprezentujących centrum: Warszawskiego, Jagiellońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bański, J. (2010). Granica w badaniach geograficznych – definicja i próby klasyfikacji. Przegląd Geograficzny, 4 (82), 489–508.
2.Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2020 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-grudnia-2020-r-,2,101.html (10.07.2022).
3.Bologna beyond 2010. Report on the development of the European Higher Education Area (2009). Pobrane z: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/91/8/Beyond_2010_report_FINAL_594918.pdf (10.07.2022).
4.Byrne, Ch. (2020). What determines perceived graduate employability? Exploring the effects of personal characteristics, academic achievements and graduate skills in a survey experiment. Studies in Higher Education, 47 (1). DOI: 10.1080/03075079.2020.1735329.
5.Cheng, M., Adekola, O., Albia, J., Cai, S. (2022). Employability in higher education: a review of key stakeholders’ perspectives. Higher Education Evaluation and Development,16 (1). DOI: 10.1108/HEED-03-2021-0025.
6.Clarke, M., (2017). Rethinking graduate employability: the role of capital, individual attributes and context. Studies in Higher Education, 11 (43) 1923–1937. DOI:10.1080/03075079.2017.1294152.
7.Crosier, D., Purser, L., Smidt, H. (2007). Trends V. Universities Shaping the European Higher Education Area. An EUA Report.
8.Dolot, A. (2018). Proces poszukiwania pracy przez młode pokolenie – wybrane zagadnienia – wyniki badań empirycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 359, 284–299.
9.Gromkowska-Melosik, A. (2015). Dostęp kobiet i mężczyzn do studiów wyższych. Studium porównawcze. Rocznik Lubuski, 41, 39–49.
10.https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_rates_of_recent_graduates&oldid=568227#Employment_rates_of_recent_graduates_over_time (10.07.2022).
11.https://eua.eu/downloads/publications/trends%20v%20universities%20shaping%20the%20european%20higher%20education%20area.pdf (10.07.2022).
12.Macheridis, N., Paulsson, A. (2021). Tracing accountability in higher education. Research in Education, 110 (1), 78–97.
13.Macionis, J. J. (2012). Sociology. New Jersey: Pearson.
14.Mokrzycka, K. (2019). Absolwent potrzebny od zaraz. Obserwator finansowy.pl. Pobrane z: https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy-debata/analizy/absolwent-potrzebny-od-zaraz/ (12.07.2022).
15.Nymś-Górna, A., Sobczak, A. (2018). Akademickie biura karier i ich rola w poradnictwie zawodowym dla studentów, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 26 (1), 111–121
16.Paculska, M. (2014). Zatrudnialność jako kryterium oceny uczelni. W: M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.), Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania (s. 205–229). Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.
17.Pokorska, A. (2020). Co liczyć i na kogo liczyć? Produktowa i nieproduktowa aktywność naukowa w kontekście uczelni badawczej – perspektywa kluczowych grantobiorców. Przegląd Socjologiczny, 69 (4), 65–90. DOI: 10.26485/PS/2020/69.4/3.
18.Potulski, J. (2010). Geopolityka w świecie ponowoczesnym. Częstochowa: Instytut Geopolityki.
19.Stachura, E. (1969). Cała jaskrawość. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
20.Stoten, D. (2018). Employability: a contested concept in higher education. Journal of Pedagogic Development, 8 (1), 9–17.
21.Ustawa z 20.04.2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021, poz. 1100, 1162, 1621, 2270, 2317, 2445; z 2022, poz. 91).
22.Wiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35 (1), 11–24.