Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities

Authors: Paulina Wężniejewska ORCID
University of Szczecin

Tomasz Leś ORCID
Jagiellonian University

Jacek Moroz ORCID
University of Szczecin
Keywords: university mission university strategy frontiers centre
Data publikacji całości:2022
Page range:12 (263-274)

Abstract

The analyses presented in this article concern the issue of the relationship between the centre and the periphery in terms of the functioning of universities in Poland. The problem is addressed here on the basis of a comparative analysis of the documents of two universities (Jagiellonian University and Szczecin University), which express the strategy and mission of their development for the next several years. In the course of the research, the types of developmental postulates that each of these universities formulates (e.g., concerning interdisciplinarity, education of attitudes of respect for otherness, openness to the socio-economic environment) were identified and compared. The conclusions reveal a lack of significant differences between the mentioned universities in terms of the analysed postulates, which supports the thesis that there is no clear centre – periphery dichotomy in the case of universities. It should be noted that the analyses only covered the strategies and missions formulated by the two universities and that they did not address the level of implementation of the postulates they formulated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babiński, G. (1994). Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki. Pogranicze. Studia Społeczne, 4, 5–28.
2.Berg, M., Seeber, B. (2016). The slow professor. Challenging the culture of speed in the academy. Toronto: University of Toronto Press.
3.Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
4.Brückner, A. (1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
5.Davies, N. (2010). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Wydawnictwo Znak.
6.Ellis, C. (2011). Mknący pociąg, czyli zmienne koleje kariery. Życie akademickie pod wysokim napięciem. W: M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna (s. 67–84). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
7.Hejwosz, D.A. (2008). Uniwersytet Humboldta czy wyższa szkoła zawodowa? – o potrzebie znalezienia równowagi między kształceniem akademickim i zawodowym. Egzemplifikacja niemiecka. Przegląd Pedagogiczny, 2 (13), 39–49.
8.Idea. PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ideologia;3913853.html (6.05.2022).
9.Jałowiecki, B., Kapralski, S. (red.) (2011). Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Kiersnowski, R. (1960). Znaki graniczne w Polsce średniowieczne. Archeologia Polski, 5, 257–289.
11.Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
12.Lesiński, H. (1998). Uczelnie wyższe i nauka. W: T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 1945–1990 (s. 425–457). Szczecin: Wydawnictwo „13 MUZ”.
13.Lévy, P. (2002). Drugi potop. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia (s. 373–390). Warszawa: Oficyna Naukowa.
14.Linde, S.B. (1994). Rubież. W: Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: Gutenberg-Print.
15.Malewski, M. (2000), Szkoła i uniwersytet – odmienność społecznych funkcji, odrębność edukacyjnych światów. Pedagogika Szkoły Wyższej, 14–15, 21–31.
16.Mariański, J. (2015). Społeczeństwo bez orientacji i sensu? W: K. Górniak, i. in (red), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej (s. 181–196). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
17.McCulloch, G. (2002). ‘Disciplines contributing to education’? Educational Studies and the disciplines. British Journal of Educational Studies, 1 (50), 100–119.
18.Niedźwiedzki, W., Król, K. (1898). Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: Nakł. Prenumeratów.
19.Niedźwiedzki, W., Król, K. (1909). Słownik języka polskiego, t. 5. Warszawa: Nakł. Prenumeratów.
20.Pieńkos, J. (1996). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
21.Podsiad, A. (2001). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
22.Pritchard, R.M.O. (1990). The end of elitism? The democratization of the West German university system. Worcester: Billing & Sons Ltd.
23.Puchalski, Z., Włodarczyk, E. (2010). Na drodze do uniwersytetu. W: W. Stępiński, W. Tarczyński (red.), Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985–2010. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Readings, B. (2007). Uniwersytet w ruinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
25.Reale, G. (2005). Historia filozofii starożytnej. T. II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
26.Rutkowiak, J. (2010). O tęsknocie do uniwersyteckiej przyjaźni: przemiany w uniwersytecie, przemiany w jego ludziach. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 3 (51), 53–65.
27.Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019–2028. Pobrane z: https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/za%C5%82%C4%85cznik-do-uchwa%C5%82y-nr-106.2019-1.pdf (5.05.2022).
28.Strategii Rozwoju UJ w latach 2021–2030. Pobrane z: https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/strategia-rozwoju (5.05.2022).
29.Szul, R. (2011). Historyczna zmienność układu centrum – peryferie. Wyłanianie się centrów na peryferiach. W: Jałowiecki B., Kapralski S. (red.), Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności (s.188–218). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
30.Toffler, A. (1974). Szok przyszłości. Warszawa: PIW.