Search

Result: Found records: 149 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Use of Gross Efficiency Coefficients in Cyclists’ Endurance Tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Różnice w wysokości stóp procentowych a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
3. Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
4. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
6. DAS MEDIUM ÜBERSETZER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
7. WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
8. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
9. WSPÓŁPRACA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MARKĄ W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
10. Rozwój lokalny a ochrona przyrody-wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
11. Uwagi o konstrukcji miernika konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
12. Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
13. Strategic approach to proecological activities of companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
14. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
15. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
16. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Go to
18. WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: UJĘCIE REGIONALNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
19. Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
20. Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
21. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
22. Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
23. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
24. Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
25. PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
26. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
27. ZMIANY W ZACHOWANIACH NABYWCÓW NA RYNKU MODY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
28. Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
29. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
30. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
31. The Commodification of Human Body
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
32. Paul Tillich – odwaga wiary w wieku zwątpienia
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
33. Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
34. Global navigation satellite systems applications in different modes of transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
35. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w przedsiębiorstwach obsługujących rynek nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
36. Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
37. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
38. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
39. Znaczenie cyfryzacji dla inkluzji finansowej na przykładzie Polski
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
40. W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
41. Rozwój rynku terminowego na giełdach towarowych w Chinach i jego powiązania z globalnym rynkiem terminowym – analiza rynku kontraktów futures na metale przemysłowe i szlachetne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
42. The Applicability of Using Parameters of the Autocorrelation Function in the Assessment of Human Balance During Quiet Bipendal Stance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
43. Sport Injuries in Elite Amputee Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
44. Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
45. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
46. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
47. Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
48. Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
49. Indeks gospodarki kreatywnej a wzrost PKB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
50. Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
51. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
52. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
53. Wykorzystywanie dorobku judykatury w utworach naukowych. Problem labilności statusu prawnego uzasadnień orzeczeń sądowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
54. Assessment of the Progress of Treatment Rehabilitation of Patients with Shoulder Joint Diseases
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
55. VERTRETER DES BRITISCHEN KONSULARDIENSTES IN STETTIN IN DEN JAHREN 1946–1951.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
56. Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
57. Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
58. Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
59. Kategoria wartości biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
60. Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
61. Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
62. Wykorzystanie zasobów niematerialnych w organizacjach usługowych opartych na wiedzy w erze cyfrowej na wybranym przykładzie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
63. Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
64. Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
65. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
66. Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
67. Zarządzanie portfelowe jako narzędzie alokacji zasobów finansowych i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie wydobywczym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
68. Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
69. Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
70. Wieczornica historyczna i pokaz filatelistyczny w Koszalinie upamiętniające postać generała Władysława Andersa (Koszalin, gmach Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, 25 XI 2016 r.)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
71. Immanencja obrazu – o koncepcji kina według Gilles’a Deleuze’a
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
72. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
73. Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
74. Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
75. The scope of the use of a shared services centre in Polish communes
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
76. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
77. The Ostrogothic Kingdom in the Old English "Boethius" and the Germanic myth of Origin in Anglo-Saxon England
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
78. Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
79. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
80. Legal regulations of internal audit in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
81. Konsekwencje Wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
82. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
83. Zastosowanie analizy korespondencji do identyfikacji czynników kształtujących wydajność pracy w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
84. Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
85. Problem finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej - przykład struktur lokalnych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
86. Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
87. Świadomość sprawcy czynu zabronionego jako ontyczna podstawa tzw. subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Go to
88. Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski - znaczenie dla rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
89. Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
90. Badanie gospodarności w mikroskali – międzynarodowa analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
91. Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
92. Problematyka zagrożeń dla systemów informatycznych polskiej infrastruktury krytycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
93. The Effect of Visual Speed Swimming Control in Swimmers’ Threshold Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
94. Energy Expenditure and Intensity of Interactive Video Dance Games according to Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
95. Budowanie lojalności klienta na przykładzie firm z branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
96. Sprout of e-enterprises stimulated by public support
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
97. Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
98. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
99. Theory of Ownership of Labour Power
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
100. Marksizm divisus
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
Page