Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018
Depreciation in the Polish Income Tax System

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: finance corporate finance corporate income tax depreciation tax system
Year of publication:2018
Page range:10 (51-60)
Klasyfikacja JEL: K34 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The chapter discusses the depreciation tax system, and summarizes the provisions of Polish law on corporate income tax Design/Methodology/approach – methods of literature analysis and critical analysis of tax law, corporate income tax. Findings – presents the essence of tax depreciation in the Polish income tax system Originality/value – original presentation of the tax aspect of depreciation in the context of the corporate finance
Download file

Article file

Bibliography

1.Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J. (2002) Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa
2.Iwin-Garzyńska J.,( 2005), Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa
3.Iwin-Garzyńska J, (2016) Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb) In the Theory of Corporate Fi-nance, International Journal of Accounting and Taxation, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 17-51, ISSN: 2372-4978 (Print),
4.Kubacki R, (2012) Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Unimex, Wrocław
5.Litwińczuk H., (1996), Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. KiK, Warszawa
6.Owsiak S., (2005), Public finances. Theory and practice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie trzecie zmie-nione, Warszawa
7.Ozaki N., (1998) An Outline of Japanese Taxes. Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo
8.Supera-Markowska M., (2010) Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. C.H. C.H.Beck, Warszawa
9.Tax Guide for Small Business. Internal Revenue Service. Washington D.C. 1993,
10.Law of 15 February 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych [on Corporate Income Tax] (OJ 2000 r. No. 54, pos. 654 with later modifications
11.Judgment of the NSA of 21.06.2006. II FSK 921/05. Legalis
12.Judgment of the NSA of 27 March 2003, SA/Bd 482/03 unpublished
13.Judgment of the NSA of 17 April 2008, II FSK 282/07, Published at http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
14.Judgement of the NSA of 6 June 2006, II FSK 909/05, Published. MoPod 2006/12/44
15.Interpretation of the director of the Tax Chamber in Poznań of 26 August 2013. No. ILPB4/423-182/13-2/DS.