Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
10 (1-10) --- More
1.

Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością


(POST-BALANCE SHEET EVENTS – AN EXAMPLE OF THE REDEMPTION OF SHARES IN LIMITED COMPANY)
12 (11-22) Grzegorz Bucior, Karolina Gościniak More
2.

Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?


(Creative accounting - good or bad?)
14 (23-36) Michał Hendryk More
3.

Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi


(The relationship between the financial outcome from maintenance and exploitation of property belonging to the housing cooperative, and income (loss) from the management of housing resources)
14 (37-50) Stanisław Hońko, Tomasz Kufel More
4.

Depreciation in the Polish Income Tax System

10 (51-60) Jolanta Iwin-Garzyńska More
5.

Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny


(The comprehensive income as a category in accounting - discussion article)
10 (61-70) Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska More
6.

Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych


(HARMONIZATION OF THE TAX BASE IN CORPORATE INCOME TAX)
8 (71-78) Michał Poszwa More
7.

Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa


(Using the financial indicators for evaluating the value of the company)
10 (81-90) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz More
8.

Integrated Reporting - Changes in Company Reporting

8 (91-98) Joanna Błażyńska More
9.

The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)

9 (99-107) Magdalena Janowicz More
10.

Raportowanie informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych


(Reporting information on financial instruments in the management commentaries of listed companies)
11 (109-119) Agnieszka Judkowiak More
11.

Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych


(Accounting information function in units of the public finance sector)
9 (121-129) Marcin Kaczmarek More
12.

Analiza i ocena płynności strukturalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży obuwniczej notowanych na GPW w Warszawie w latach 2015-2016


(Analysis and evaluation of the structural liquidity of an enterprise on the example of companies from the footwear industry listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2015-2016)
12 (131-142) Andrzej Kuciński More
13.

Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego


(Significant factors supporting the decision on the implementation of a development project)
8 (143-150) Piotr Oleksyk More
14.

Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa


(Report on the entity's activities as a source of information 
about the intellectual capital)
13 (151-163) Tomasz Zygmański More
15.

Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych


(BUDGETING IN SELECTED IT COMPANIES)
18 (167-184) Magdalena Barańska More
16.

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne


(Model of risk management maturity and its process and IT aspects)
11 (185-195) Wojciech Fliegner More
17.

Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie


(Behavioral implications of implementation and use of activity based costing in an enterprise)
12 (197-208) Elżbieta Jaworska, Teresa Kiziukiewicz More
18.

Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami


(Benchmarking in the waste disposal plants)
11 (209-219) Robert Kowalak More
19.

Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa


(BUSINESS INTELLIGENCE AND DASHBOARDS IN PERFORMANCE MANAGEMENT)
9 (221-229) Marcin Kowalewski, Marcin Czyczerski More
20.

Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska


(The use of accounting instruments for the needs managing environmental protection costs)
11 (231-241) Iwona Majchrzak More
21.

Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej


(The use of psychological theories in management accounting research)
13 (243-255) Bożena Nadolna More
22.

Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?


(Is it reasonable to create a risk perspective in the balanced scorecard?)
9 (257-265) Maria Nieplowicz More
23.

Measuring problems and performance assessing in the capital group

7 (267-273) Edward Nowak More
24.

Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie


(ACCOUNTING IN THE CURRENCY RISK MANAGEMENT PROCESS IN ENTERPRISES IN POLAND AND UKRAINE)
11 (275-285) Marzena Remlein, Valentyna Ksendzuk More
25.

Organizacja pracy w biurze rachunkowym


(Organization of work in an accounting office.)
9 (289-297) Anna Chojnacka-Komorowska More
26.

Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii


(Is the accounting profession prestigious? portraits of accountants in Poland and Romania)
12 (299-310) Stanisław Hońko More
27.

The scope of the use of a shared services centre in Polish communes

8 (311-318) Monika Kaczurak-Kozak More
28.

Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji


(Evolution of the accountants' scope of responsibility in Russia)
8 (319-326) Joanna Koczar More
29.

Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych


(Legal and organisational aspects of joint financial-accounting, administrative and organisational services for self-government organisational units – analysis of organisational solution)
15 (327-341) Marzena Rydzewska-Włodarczyk More
30.

Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych


(Potential benefits and negative consequences of issuing subordinated bonds)
8 (345-352) Sylwia Frydrych More
31.

Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego


(Participation and role of banks in the implementation of economic programs)
14 (353-366) Dariusz Kowalski More
32.

Legal regulations of internal audit in Poland

9 (367-375) Kazimiera Winiarska More