Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 2/2017 (22)
Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią
(UNIVERSITY – BETWEEN THE IDEA OF SCIENCE AND NEOLIBERAL IDEOLOGY)

Authors: Jacek Moroz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: the idea of university science neoliberalism university and commercialization
Year of publication:2018
Page range:10 (27-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

What is the University today and what should it become tomorrow? This is a question which is not easy to answer. Discussions about the idea of University are a kind of conflict of values, and, more broadly, a normative dispute on reality in which we live. The Humboldt’s Model seems to be the quintessence of the idea of university as combining scientific activity and the mission of education. For this reason it is important that both, the student and the University’s employee, understand the essence of science, as well as the “style” of the scientific work itself. In this article I attempt to indicate a relationship between the way of teaching in Universities and the possibility of survival of this institution in its traditional form.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrzejczak, A. (2015). Uniwersytet przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4 (38), 117–130.
2.Bloom, A. (2012). Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń. Poznań: Zysk i S-a.
3.Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Wprowadzenie. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? (s. 10–26). Warszawa: Impuls.
4.Gumport, P.J. (2000). Academic restructuring: Organizational change and institutional impe- ratives. Higher Education, 39, 67–91.
5.Kwiek, M. (2011). Co to znaczy atrakcyjny uniwersytet? Różne konsekwencje transformacji in- stytucjonalnych dla różnych interesariuszy. W: C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet (s. 73–109). Warszawa: Instytut Obywatelski.
6.Melosik, Z. (2012). Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty [Universi- ty and Commercialization. Reconstruction of the Western Debate]. Kultura – społeczeństwo – edukacja, 1, 21–33.
7.Mitterer, J. (1996). Tamta strona lozo i. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, tłum. M. Łuka- siewicz. Warszawa: O cyna Naukowa.
8.Moroz, J. (2015). Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców? Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 59–69.
9.Moroz, J. (2013). Jaka koncepcja wiedzy jest „potrzebna” pedagogice? Kwartalnik Pedagogiczny, 2 (228), 6–20.
10.Shapin, S. (2000). Rewolucja naukowa, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa: Prószyński i S-ka. Twardowski, K. (1992). O dostojeństwie Uniwersytetu. W: K. Twardowski, Wybór pism psycho-
11.logicznych i pedagogicznych. (s. 461–471). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wissema, J.G. (2005). Technostarterzy – dlaczego i jak. Warszawa: PARP.
12.Zakowicz, I. (2012). Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch?
13.Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 62–74.
14.Zybertowicz, A. (1995). Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Uni-
15.wersytet Mikołaja Kopernika.