Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 2/2017 (22)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Profesor Kazimierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel


(The Late Professor Kazimierz Wenta – a teacher, scientist, mentor and friend)
5 (7-11) Elżbieta Perzycka, Włodzimierz Olszewski More
1.

Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej – utopia, konieczność, szansa?


(Humanistic paradigm in academic didactics – utopia, necessity, opportunity?)
14 (13-26) Anna Sajdak-Burska More
2.

Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią


(UNIVERSITY – BETWEEN THE IDEA OF SCIENCE AND NEOLIBERAL IDEOLOGY)
10 (27-36) Jacek Moroz More
3.

Kariera akademicka – człowiek w drodze do siebie i do sensu


(THE ACADEMIC CAREER – A PERSON ON THEIR WAY TO THEMSELF AND TO A SENSE)
9 (37-45) Anna Murawska More
4.

Misja i współczesne role szkoły wyższej. Perspektywa socjologiczna


(MISSION AND CONTEMPORARY ROLES OF A UNIVERSITY. THE SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE)
9 (47-55) Wioleta Bryniewicz More
5.

Epoka przemian i budowy nowej cywilizacji jako kontekst myślenia o edukacji akademickiej


(AGE OF TRANSFORMATION AND CONSTRUCTION OF NEW CIVILIZATION AS A CONTEXT FOR THINKING ABOUT ACADEMIC EDUCATION)
10 (57-66) Monika Pawłowska More
6.

Universum szkoły wyższej versus rynek pracy


(UNIVERSUM OF THE COLLEGE VERSUS LABOUR MARKET)
9 (67-75) Arkadiusz Żukiewicz More
7.

„Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?


(“THE CONSTITUTION FOR SCIENCE – ENACTMENT 2.0” AS A CHANCE OR A THREAT FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION?)
14 (77-90) Barbara Kromolicka More
8.

Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach


(WITH A FINGER ON THE SMARTPHONE. ON GLANCING OVER RELATIONSHIPS)
7 (91-97) Małgorzata Wałejko More
9.

Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów


(BETWEEN INDIFFERENCE AND INVOLVEMENT. THE SOURCES OF STUDENTS’ ELECTORAL DECISIONS)
11 (99-109) Ilona Kość More
10.

Uniwersytet ludowy. Relikt czy szkoła przyszłości?


(FOLK HIGH SCHOOLS. RELIC OR SCHOOL OF THE FUTURE?)
9 (111-119) Angelika Felska More
11.

Językowa rzeczywistość edukacyjna w wielokulturowych Chinach. Jedność czy różnorodność?


(LANGUAGE EDUCATIONAL PRACTICES OF MULTICULTURAL CHINA. UNITY OR PLURALITY?)
12 (121-132) Anna Mańkowska More
12.

Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań


(CONDITIONS OF CONSTRUCTING THE KNOWLEDGE OF THEMSELVES BY STUDENTS OF PEDAGOGY – THE RESEARCH REPORT)
19 (133-151) Małgorzata Anna Kućko More
13.

Cechy nauczyciela akademickiego z perspektywy studentów artystycznej szkoły wyższej


(FEATURES OF AN ACADEMIC TEACHER ACCORDING TO STUDENTS OF THE ARTISTIC UNIVERSITY)
10 (153-162) Teresa Joanna Andrzejewska More
*

Sprawozdanie z I Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego „Uniwersytety Ludowe – pomiędzy teorią a praktyką” (6– 7 października 2017, Szczecin)


(Brak)
4 (163-166) Angelika Felska More
*

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersytet i szkoła wyższa wobec kryzysów autonomii” (14–15 września 2018, Uniwersytet Szczeciński)


(Invitation to the International Scientific Conference „Crises of autonomy in universities and higher education” (14–15.09.2018, The University of Szczecin))
2 (167-168) Anna Murawska More