Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 2/2017 (22)
„Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?
(“THE CONSTITUTION FOR SCIENCE – ENACTMENT 2.0” AS A CHANCE OR A THREAT FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION?)

Authors: Barbara Kromolicka
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: reform of higher education the Ministry of Science and Higher Education Enactment 2.0 university
Year of publication:2018
Page range:14 (77-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author of the article is describing and evaluating changes which are planned in the Polish higher education system as a part of the reform currently being implemented by the Ministry of Science and Higher Education. Beginning with introducing the diagnosis of Polish scientists’ achievements, which had posed a foundation for formula of the Enactment 2.0, by describing of all the stages of its preparation, listing its advantages and, last but not least, indicating possible dangers – the author undertakes an insightful analysis of the planned reform. The text is an attempt of expressing not only personal author’s attitude towards the problem, but also the mood throughout the academic communities of Poland on the eve of the transformation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Interpelacja Posłów na Sejm RP pana Pawła Papke i Piotra Ciesielskiego nr 17081 w sprawie marginalizacji polskich czasopism naukowych. Warszawa dn. 24.11.2017.
2.Potulicka, E. (2017). Konkurencja o środki nansowe i prestiż „receptą” na doskonałość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego? Rocznik Pedagogiczny, 40, 25–56.
3.Sławek, T. (2017). Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei. Rocznik Pedago- giczny, 40, 9–24.
4.Tomala, L. (2017). Komitet humanistów: projekt reformy uczelni zawiera elementy katastrofalne. Pobra- no z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C460196%2Ckomitet-humanistow-pr ojekt-reform-uczelni-zawiera-elementy-katastrofalne.html (9.02.2018).
5.Zespół wPolityce.pl (2018). Jarosław Gowin zaprezentował nową wersję projektu zmiany w szkolnictwie wyższym. To ustawa inna niż wszystkie. Pobrano z: https://wpolityce.pl/polityka/377711-jar- oslaw-gowin-zaprezentowal-nowa-wersje-projektu-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym-to- ustawa-inna-niz-wszystkie-sprawdz-szczegoly (15.02.2018).