Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 2/2017 (22)
Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań
(CONDITIONS OF CONSTRUCTING THE KNOWLEDGE OF THEMSELVES BY STUDENTS OF PEDAGOGY – THE RESEARCH REPORT)

Authors: Małgorzata Anna Kućko
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: university higher education knowing ourselves self-knowledge
Data publikacji całości:2018
Page range:19 (133-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to present the results of research – conducted among the students of one of Szczecin’s universities – concerning about the circumstances for constructing knowledge about themselves in a higher school. The period of higher education, because the opportunities of development of young people and the potential multiplication of incentives in the university environment, may constitute favorable conditions for students to acquire knowledge about themselves in the process of self- knowledge. Academic education should promote not only vocational education and acquiring knowledge about world, but also getting to know ourselves. It is the basis of our conscious activity in the world and our relationship with other people, and, as well, is a requirement for personal development of every human being.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bakiera, L. (2007). Kształtowanie się tożsamości a relacje młodzieży z wychowawcami. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagro- żenia (s. 75–99). Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
2.Brzezińska, A.,I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt. Nauka, 4, 67–100.
3.150 Małgorzata Anna Kućko
4.Czerepaniak-Walczak, M. (2003). Ethos i eidos pracy w szkole wyższej. Pedagogika Szkoły Wyż- szej, 22, 29–38.
5.Dudzikowa, M. (1985). O trudnej sztuce tworzenia samego siebie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
6.Dymkowski, M. (1993). O samowiedzy i poznawaniu siebie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
7.Gurba, E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka: 2 (s. 287–309). Warszawa: Wydaw- nictwo Naukowe PWN.
8.Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Na- ukowe PWN.
9.Harwas-Napierała, B. (2007), Tożsamość jednostki w epoce współczesnych przemian. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagro- żenia (s. 11–23). Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
10.Jaskot, K.W., Murawska, A. (2006). Charakterystyka „wieku studiów”. Konsekwencje pedago- giczne. W: K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 109–116). Szczecin: O cyna IN PLUS.
11.Jaskot, K.W. (2006). Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej. W: K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 398–413). Szczecin: O cyna IN PLUS.
12.Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
13.Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
14.Kruger, H.H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: Gdań-
15.skie Wydawnictwo Psychologiczne.
16.Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Liberska, H. (2007). Współczesny obraz moratorium. W: B. Harwas-Napierała, H. Liberska
18.(red.), Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia (s. 25–52). Poznań: Wydawnictwo
19.Naukowe UAM.
20.Neckar, J. (2009). Samowiedza i jej bohater. W: A. Niedźwieńska, J. Neckar (red.), Poznaj samego
21.siebie, czyli o źródłach samowiedzy (s. 17–27). Warszawa: Wydawnictwo Academica. Niebrzydowski, L. (1976). O poznawaniu i ocenie samego siebie: na przykładzie młodzieży dorastającej.
22.Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
23.Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia
24.rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 163–201). Warszawa: Wydawnic-
25.two Naukowe PWN.
26.Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2011). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju czło-
27.wieka. Podręcznik akademicki (s. 259–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Opoczyńska, M. (1999). Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju. W: A. Gałdowa (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości (s. 123–135). Kraków: Wy-
28.dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
29.Palka, S. (2006). Charakterystyka pedagogiki szkoły wyższej jako dyscypliny teoretycznej
30.i praktycznej. W: K.W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (s. 12–30).
31.Szczecin: O cyna IN PLUS.
32.Reykowski, J. (1970). Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie. Kwartal-
33.nik Pedagogiczny, 3, 55.
34.Sowiński, A.J. (2013). Szkice do teorii wychowania kreatywnego. Kraków: Impuls.
35.Śliwerski, B. (2011). Pedagogika jako kierunek kształcenia w kontekście zmian i reform w szkol-
36.nictwie wyższym. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła
37.wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje (s. 67–88). Kraków: Impuls.
38.Witkowski, L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Łódź:
39.Wydawnictwo WSEZ.