Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Development of Polish Seaports Infrastructure as a Precondition for Development of Intermodal Transport within the Core TEN-T Corridors)

Authors: Dorota Raben
Dorota Raben Consulting, Warszawa
Keywords: seaport seaport infrastructure intermodal transport TEN-T
Year of publication:2016
Page range:8 (177-184)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to identify the importance of the development of seaports infrastructure. This is a precondition for determination of future development of intermodal transport within core TEN-T corridors. Based on the example of the seaport Gdańsk, the article presents assumptions to estimate the handling capacity which is an important factor for the decision making process in planning further development of the port in order to allow for sustainable growth of its competitive position. Adequate capacity of access infrastructure to the seaport, both by water and land has to be ensured, when planning development of seaports as transport corridor incubators. This requires a coordination of infrastructure investment plans by the seaport authorities and seaport operators together with the authorities of road and railway infrastructure.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biała Księga (2011). Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska, 28.3.2011.
2.KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
3.Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami. Gliwice: Helion.
4.Ficoń, K. (2010). Logistyka morska, statki, porty, spedycja. Warszawa: Bel Studio.
5.Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE.
6.Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji: „Sieci transeuropejskie: W kierunku podejścia zintegrowanego” (TEN/298). Dz. Urz. C 204, 9.08.2008.
7.Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
8.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Dz. Urz. L 348/1, 20.12.2013.
9.Semenov, I.N. (2004). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom II. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
10.Semenov, I.N. (red.) (2008). Zintegrowane łańcuchy transportowe. Warszawa: Difin.
11.Stokłosa, J., Cisowski, T., Erd, A. (2014). Terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury sprzyjające rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego. Logistyka, 3, 5991–5999.
12.Wronka, J. (2013). Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 778. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 23–53.