Search

Result: Found records: 72.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
4. JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ JAKO WSKAŹNIKI POSTRZEGANIA STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
5. ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
6. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
7. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
8. Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
9. Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
10. Analyse der socjalen Akceptanz der modernen Kommunikationsloesungen
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
11. System dynamicznej informacji jako informatyczne narzędzie udostępniania informacji pasażerom w publicznym transporcie zbiorowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
12. ICT jako narzędzie ułatwiające komunikację organizatorów transportu publicznego z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
13. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
14. ANALIZA PROCESOWA JAKO NARZĘDZIE DO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
15. Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
16. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
17. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
18. Port logistic park - a case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
19. Land transport services - service structure and development dynamics analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
20. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
21. Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
22. The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
23. Działania promocyjne związane z koncepcją zrównoważonej mobilności miejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
24. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
25. Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
26. Wymiar społeczny funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
27. Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
28. Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
29. Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
30. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
31. Selected problems of strategic management in rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
32. Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province)
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
33. Znaczenie i rola drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
34. A Public Management Framework for Wireless Broadband Development in Rural Sub-Saharan Africa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
35. Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
36. CZWARTY PAKIET KOLEJOWY – ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
37. Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
38. Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
39. Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
40. Ewolucja znaczenia czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006‒2016
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
41. ZNACZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ IDEI TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
42. Sustainable development of provinces in Poland in the years 2005–2016
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
43. Use of the participatory budget in the process of creating urban recreational space (on the example of Szczecin)
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
44. WPŁYW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
45. PROJEKTY SZKOLENIOWE W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – STUDIUM PRZYPADKU
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
46. Dynamics and directions of local changes in the tourist function in Lublin voivodeship in the years 2000-2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
47. E-płatności w publicznym transporcie zbiorowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
48. Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
49. Analiza zmian poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce w latach 2006–2016
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
50. Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce w ujęciu taksonomii dynamicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
51. KOLEJOWE PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – EWOLUCJA OFERTY PRZEWOZOWEJ W LATACH 1990–2017 I JEJ UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE ORAZ TABOROWE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
52. ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA JAKO CZYNNIK POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W REGIONIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
53. UWARUNKOWANIA RACJONALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI I NABYCIA TABORU KOLEJOWEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
54. GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
55. Regiony w Polsce i ich rozwój w ujęciu taksonomicznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
56. Die Bedeutung des Verkehrs für die nachhaltige Entwicklung. Eine Analyse auf Grundlage der Agenda 2030 der vereinten Nationen
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Go to
57. Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
58. Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
59. Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
60. Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
61. Monitor Rozwoju Lokalnego jako wielofunkcyjne narzędzie analizy stanu rozwoju samorządu i partnerstw samorządowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
62. Badania społeczne w praktyce samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
63. Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
64. Znaczenie technik graficznej wizualizacji danych diagnostycznych w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
65. Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
66. Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
67. Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
68. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru powiatu jako element strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
69. Rola i technika wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięć rozwojowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
70. Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
71. Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
72. Zastosowanie narzędzi OECD i ZMP do metodycznej samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego JST oraz partnerstw samorządowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page