Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Analyse der socjalen Akceptanz der modernen Kommunikationsloesungen
(ANALIZA AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH)

Authors: Urszula Motowidlak
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Keywords: transport transport miejski zrównoważona mobilność transport niskoemisyjny
Year of publication:2016
Page range:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: O18 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Celem artykułu jest analiza problem.w transportowych w zakresie przewoz.w os.b w aglomeracji ł.dzkiej oraz weryfikacja hipotezy dotyczącej rozwoju i integracji nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych jako skutecznego narzędzia dekarbonizacji transportu. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych. Ich celem było uzyskanie opinii mieszkańc.w aglomeracji ł.dzkiej na temat transportu miejskiego oraz nowoczesnych rozwiązań usprawniających jego funkcjonowanie. W wyniku badania stwierdzono coraz większą potrzebę mobilności mieszkańc.w danej aglomeracji. Ankietowani deklarowali chęć korzystania zar.wno z transportu zbiorowego, jak i alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. W celu zapewnienia pełnej skuteczności w rozwiązywaniu problem.w komunikacyjnych w mieście konieczna jest stopniowa transformacja całego systemu transportowego. Działaniom tym powinna towarzyszyć skuteczna polityka miejska dążąca do większego zintegrowania między r.żnymi formami transportu, innowacji oraz rozmieszczenia alternatywnych źr.deł energii.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aktionsplan urbane Mobilität. Entschliessung des Europäischen Parlaments. KOM(2009) 490. Brüssel 2009.
2.Bartosiewicz, B., Pielesiak, I. (2012). Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W: B. Bartosiewicz, T. Marszał, I. Pielesiak (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (s. 105–137). Warszawa: Studia KPZK PAN.
3.Burnewicz, J. (2011). Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza. Gdańsk: Wyd. UG.
4.Energieeffizienzplan 2011. Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschusses zu der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. KOM(2011) 109 endgültig. Brüssel 2011.
5.Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM(2011) 112. Brüssel 2011.
6.Fiedor, B., Czaja, S., Graczyk, A., Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck. https://lodzkirowerpubliczny.pl/ (2016).
7.Krawiec, S. (2008). Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
8.Leitlinien. Entwicklung und Umsetzung eines sustainable Urbanmobilitiplans (2014). Rupprecht Consult – Forschumg und Beratung. GmbH. Entnommen: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump_guidelines_de.pdf (2016).
9.Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Uchwała nr XVII/178/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 27.10.2015.
10.Dz.Urz. Województwa Łódzkiego, poz. 4386, 18.11.2015.
11.Projekt. Regionalny plan transportowy województwa łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014–2020. Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego. Łódź 2016. Pobrane z: http://www.rpo.lodzkie.pl/ (2016).
12.Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013 (2015). Warszawa: GUS.
13.Weißbuch. Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem. KOM(2011) 144 endgültig. Brüssel 2011.
14.www.google.maps.pl (2016).
15.Wyszomirski, O. (2013). Integracja transportu miejskiego – ujęcie modelowe. Pobrane z: http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/integracja-transportu-miejskiego-ujecie-modelowe (2016).