Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (45) 2019
KOLEJOWE PRZEWOZY REGIONALNE I AGLOMERACYJNE – EWOLUCJA OFERTY PRZEWOZOWEJ W LATACH 1990–2017 I JEJ UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE ORAZ TABOROWE
(REGIONAL AND AGGLOMERATION RAIL PASSENGER SERVICES – EVOLUTION OF TRANSPORT OFFER IN 1990–2017 AND ITS INFRASTRUCTURAL AND ROLLING STOCK CONDITIONS)

Authors: Andrzej Massel
Instytut Kolejnictwa
Keywords: passenger services infrastructure rolling stock transport offer
Data publikacji całości:2019
Page range:12 (75-86)
Klasyfikacja JEL: L92 N74 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main factor defining the role of the rail transport is its transport offer. The article presents long term quantitative and qualitative changes of the transport offer in two important segments of the market: passenger regional and agglomeration services. The analysis covers the 1990–2017 years. It includes quantitative and qualitative characteristics of direct railway connections between the capitals of Voivodships and sub-regional centres. It shows that journey times for majority of analysed traffic relations have been reduced recently (after the year 2010). It can be attributed to the improvement of railway infrastructure condition and to the implementation of modern rolling stock. Moreover, the analyses show clear dependence between development of transport offer and the utilization of rail transport in particular regions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Beim, M., Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski
2.i Regionalny, 10, 19–24.
3.Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity. Logistyka, 2, 40–50.
4.Engelhardt, J. (2017). Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych 2008–2015. Co dalej… ? Przegląd Komunikacyjny,
5.4, 30–37.
6.Górny, J. (2013). Zróżnicowanie poziomu dofinansowania przez samorządy wojewódzkie kolejowych regionalnych przewozów
7.pasażerskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 22, 15–28.
8.IRG-Rail (2018). Sixth Annual Market Monitoring Report.
9.Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2009). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania
10.polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK, 241. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
11.Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1918–1992. Opole: Instytut Śląski.
12.Lijewski, T. (1995). Ekspansja i regres przestrzenny kolei w Polsce w okresie 150 lat jej istnienia. Problemy Ekonomiki
13.Transportu, 2 (90), 37–45.
14.Mańkowski, T. (2011). Próba analizy kierunków zmian w organizacji pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych
15.w województwie zachodniopomorskim. Logistyka, 3, 1788–1800.
16.Massel, A. (2014). Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 21 (1-2), 17–24.
17.Massel, A. (2018). Wpływ stanu infrastruktury i jakości oferty przewozowej na rozwój kolejowych przewozów pasażerskich
18.– przykład Dolnego Śląska. Technika Transportu szynowego, 7-8, 19–28.
19.Pająk, M., Soczówka, A. (2018). Możliwości rozwoju kolei metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Technika
20.Transportu Szynowego, 6, 20–27.
21.PKP Polskie Linie Kolejowe (2018). Raport roczny za 2017 rok.
22.Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86, 171–215.
23.Taylor, Z. (2007). Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
24.PAN.
25.Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian.
26.Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.
27.Urząd Transportu Kolejowego (2018). Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.
28.Ustawa (2000). Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
29.„Polskie Koleje Państwowe”.
30.Wiśniewski, S. (2015). Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle
31.potencjału komunikacyjnego. Prace Geograficzne, 140, 25–38.
32.Wojtkiewicz, S. (2017). Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim
33.w latach 2005–2015. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 62–77.
34.Wolański, M. (2008). Ewolucja oferty przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce w latach 1989–2007. Technika Transportu
35.Szynowego, 3, 50–59.
36.Wołek, M. (2012a). Finansowanie regionalnego transportu kolejowego w Polsce przez samorząd województwa w latach
37.2004–2010. Logistyka, 3, CD, 1–5.
38.Wołek, M (2012b). Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w 2011 r. Technika Transportu Szynowego, 10,
39.46–48.
40.Wróbel, I., Klemba, S. (2016). Rewizja krajowego Planu Transportowego i propozycje zmian. Problemy Kolejnictwa, 172,
41.67–84.
42.Żurkowski, A. (2009). Modelowanie przewozów międzyaglomeracyjnych, Problemy Kolejnictwa, 148, 5–47.