Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów
(Legal Nature of the Consignee’s Acts of Diligence in Domestic and International Transport)

Authors: Dorota Ambrożuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: acts of diligence contract of carriage action against the carrier
Year of publication:2016
Page range:8 (195-202)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to present the regulation concerning the so-called acts of diligence which have to be completed to allow making an effective claim against the carrier for a damage to goods or delay in a carriage. The article points out the essence of the acts of diligence and their nature on the basis of domestic and international regulations governing a contract of carriage. Some conclusions de lege ferenda concerning the future Polish regulation of the contract of carriage have been formulated. The author is of the opinion that an omission of acts of diligence should not lead to an expiration of claims. She believes that such an omission should causes effects only in terms of evidence, also with regard to a delay in a carriage.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Białkowski, M. (2014). Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem. Palestra, 3–4, 115–125.
3.Clarke, M.A. (2009). Internatonal Carriage of Goods by Road: CMR. London: informa.
4.Dolecki, H. (2008). Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym. Warszawa: PWN.
5.Godlewski, J. (2007). Przepisy ujednolicone o umowie przewozu towarów kolejami (CIM). Gdynia: Wyd. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
6.Górski, W. (1983). Umowa przewozu. Warszawa: Wyd. Prawnicze.
7.Jesser-Huβ, H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Transportrecht. München: C.H. Beck, Franz Vahlen.
8.Koller, I. (2013). Transportrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
9.Messent, A., Glass, D. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London, Hong Kong: Lloyd’s of London Press Ltd.
10.Morawski, L. (1980). Domniemania faktyczne i reguły dowodu prima facie. Studia Prawnicze, 1–2, 217–241.
11.Ruhwedel, R.H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch.
12.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
13.Wesołowski, K. (1995). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
14.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Wesołowski, K., Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Warszawa: Wolters Kluwer.