Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021
Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Socio-occupational reintegration from the perspective of social economy entities in the West Pomeranian Voivodship)

Authors: Majka Łojko ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: social and solidarity economy social and professional reintegration social exclusion social economy entity
Year of publication:2021
Page range:25 (379-403)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents activities undertaken by the social economy sector for social and professional integration of people at risk of social exclusion in Western Pomerania. It presents the reintegration potential of ES entities in the region and indicates their activity in relation to the problem of social exclusion. Next, key issues defining the role of ES in West Pomerania are presented from the perspective of functioning centers and clubs for social integration, occupational therapy workshops and vocational activity workshops. The last part outlines the scope of cooperation between the ES sector and local government for social and professional reintegration. This text is an invitation to further discussions aimed at building public awareness of the role and importance of the idea of social solidarity economics at the dawn of the 21st century.
Download file

Article file

Bibliography

1.Opracowania
2.Frąckiewicz, Lucyna. „Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej”. W: Wykluczenie społeczne, red. Lucyna Frąckiewicz, 11-26. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2005.
3.Hausner, Jerzy. „Ekonomia społeczna jakom kategoria rozwoju”. W: Ekonomia społeczna a rozwój, red. Jerzy Hausner, 10-25. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.
4.Informacje o sieciach Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS), zebrane przez konsultantów regionalnych w ramach projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Dostęp 15.03.2021. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Informacja,o,KIS,i,CIS,4107.html.
5.Juchnowo. Projekt Wiejski. Dostęp 22.03.2021. https://www.juchowo.org/pl/o-nas.html.
6.Loxley, John. Transforming or Reforming Capitalism: Towards a Theory of Community Economic Development. Halifax: Fernwood Publishing, 2007.
7.Narodowiec, Paweł., Juros, Andrzej, Bylicki, Wojciech, Sokołowska, Katarzyna, Wiśniewski, Paweł. Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Lublin: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, Lublin 2010.
8.Pearce, John. Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gunbelkian Foundation, 2003.
9.Rychły-Mierzwa, Anna. „Społeczno-zawodowej w małopolskich jednostkach reintegracyjnych w świetle badania ROPS w Krakowie”. Kwartalnik es.O.es 2 (2019): 18-26.
10.Skrzypczak, Bohdan, Ekonomia społeczna a solidarna - implikacje podziału – na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Dostęp 3.03.2021. https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/artykuly_UW/Ekonomia_spoleczna_a_solidarna.pdf.
11.Wilimska, Wioletta. Wstęp do Ukryte zasoby rynku pracy, red. Anna Rychły-Mierzwa, 6-8. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2018.
12.Akty prawne, dokumenty strategiczne
13.Krajowy Program Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Monitor Polski z 2019, poz. 214, MRPiPS, Warszawa 2019.
14.Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku. Szczecin: 2020.
15.Ustawa z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. 2003 r., nr 122, poz. 1143.
16.Ustawa z dnia 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
17.Ustawa z 27.08 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
18.Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018 – 2022. Szczecin: 2017.
19.Witryny internetowe
20.Ekonomia społeczna w Małopolsce. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dostęp 01.03.2021. http://www.es.malopolska.pl/o-ekonomii-spolecznej.
21.Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Stargardzkiego. Dostęp 230.03.2021.
22.https://owes.es/co-robimy/kilka-slow-o-owes/
23.Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Dostęp 27.03.2021. http://gryfino.pzaz.pl
24.Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dostęp 24.03.2021. http://rpo.wzp.pl/node/3462
25.www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Blisko-492-mln-na-wsparcie-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-2019-r-z-PFRON,194091,14.html. Dostęp 10.03.2021
26.Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów. Dostęp 24.03.2021. https://zaz.goleniow.pl/o-nas/
27.Zakłady Aktywności Zawodowej. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dostęp 24.03.2021. www.rops.wzp.pl/zaklady-aktywnosci-zawodowej