Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021

Year of publication:2021
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści

6 (1-6) --- More
1.

„Mądra kobieta” z fary kołobrzeskiej od malarskiej kompozycji do graficznego rozproszenia parenetycznej formuły obrazowej.


(A wise woman from the Kołobrzeg parish church: From painting composition to graphic dispersion of parenetic image formula)
23 (7-29) Marcin Bogusz More
2.

Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna i pomorskich v. Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzeżnej Iny


(Skalin’s great day (7th April 1269), origins of Choszczno and the Pomerania’s von Kleists. In the background conflict of Duke Barnim I, his knights from the Stargard Land and the Cistercians from Kołbacz with the Joannites, and intervention of the Brandenburg margraves in the left-bank drainage basin of river Ina)
37 (31-67) Edward Rymar More
3.

Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych


(Travel reports from late 16th century and 17th century as first descriptions of architecture and art of Szczecin)
25 (69-93) Andrzej Kamieński More
4.

Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina


(Travel reports from late 16th century and 17th century as first descriptions of architecture and art of Szczecin)
36 (95-130) Barbara Maria Ochendowska-Grzelak More
5.

Działania admirała Michiela de Ruytera w drugiej wojnie północnej – zdobycie Nyborga


(Activity of admiral Michiel de Ruyter in the Second Northern War: Conquest of Nyborg)
20 (131-150) Anna Pastorek More
6.

Kto spalił Słupsk w marcu 1945 roku? Przypadek pomorskiego miasta zajmowanego przez Armię Czerwoną


(Who burnt Słupsk in March 1945? A case of a Pomeranian town captured by Red Army)
41 (151-191) Wojciech Skóra More
7.

Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim


(How German Marienkirche became Polish Cathedral of the Assumption of Blessed Virgin Mary)
33 (193-225) Dariusz A. Rymar More
8.

Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 (z perspektywy kadr)


(Problems of the Polish Red Cross in Western Pomerania in 1945–1947 (from the perspective of human resources))
21 (227-247) Renata Gałaj-Dempniak More
9.

Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956


(Limitations of photographing in the frontier area of the Central Odra Region in 1945–1956)
20 (249-268) Zbigniew Zyglewski More
10.

Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków z województwa koszalińskiego z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958-1975


(Contacts of the Germans, Kashubians, and Krajniaks from Koszalin Voivodship with Federal Republic of Germany in 1958–1975)
30 (269-298) Zenon Romanow More
11.

Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990


(Hotel section of the Szczecin Security Service and its activity in the town area in 1973–1990)
26 (299-324) Tomasz Błaszak More
12.

Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)


(Sociopolitical activity of Ukrainians in Poland in time of “Solidarity” Carnival (with particular attention to Western Pomerania))
25 (325-349) Arkadiusz Słabig More
13.

Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego


(Domestic violence against schoolchildren and youth in rural, urban-rural and urbam societies of Western Pomerania)
27 (351-377) Sebastian Kołodziejczak, Albert Terelak More
14.

Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim


(Socio-occupational reintegration from the perspective of social economy entities in the West Pomeranian Voivodship)
25 (379-403) Majka Łojko More
15.

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego


(Higher economic education in Szczecin from the perspective of 75th anniversary (1946–2021). From Academy of Commerce to Faculty of the University of Szczecin)
16 (405-420) Stanisław Flejterski More
16.

Wielkanocna woda

7 (421-427) Uwe Johnson More
17.

Wielkanocna woda. Posłowie do tłumaczenia opowiadania Uwego Johnsona na język polski

6 (429-434) Bernd Neumann More
18.

W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter-i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza


(In search of a good neighbourhood during 35 years of managing Intercultural and transcultural exchange projects in IFG and ILiUM: Szczecin model of cultural borderland German studies)
24 (435-458) Katarzyna Joanna Krasoń More
19.

Joachim Zdrenka, Złotów 1370 – 2020. 650-lecie miasta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 574

4 (459-462) Błażej Śliwiński More
20.

Eckhard Jäger, Robert Geissler (1819-1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog, Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021, s. 192, 74 ilustr.

5 (463-467) Radosław Skrycki More
21.

Rec. Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Warszawa-Szczecin 2020.

8 (469-476) Michał Przeperski More