Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Słowo wstępne

3 (9-11) Krzysztof Guzikowski, Rafał Simiński More
2.

Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu


(The Control of the Council and the District Community in the Representation of the Big Prussian Towns in the Middle Ages)
13 (27-39) Roman Czaja More
3.

Miód w gospodarce komturstwa malborskiego


(Honey in the Economy of the Malbork (Marienburg) Commandry (Komturei))
12 (41-52) Wiesław Długokęcki More
4.

Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294)


(The Rhythm of Work in the Chancellery of Mściwoj (Mestwin) II (1220–1294), an East Pomeranian Duke (1266–1294))
20 (53-72) Agnieszka Gut More
5.

Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326)


(Milites novi around Vartislav (Polish: Warcisław) IV (1290–1326), the Wolgast (Polish: Wołogoski) Duke (1309–1326))
22 (73-94) Krzysztof Guzikowski More
6.

Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia


(The Polish-Czech Neighbouring in the Middle Ages)
15 (95-109) Wojciech Iwańczak More
7.

W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku


(Out of Concern for Salvation – Testaments of Danzig’s and Elbing’s Merchants from the Second Half of the 15th and the Beginning of the 16th Centuries)
18 (111-128) Rafał Kubicki More
8.

Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań


(Pomeranian Pilgrimages in the Middle Ages. The State and Prospects of Research)
40 (129-168) Marcin Majewski, Marian Rębkowski, Rafał Simiński More
9.

Znaczenie koronacji królewskiej w późnośredniowiecznej Francji


(The Significance of the Royal Coronation in the Late Medieval France)
30 (169-198) Anna Michałek-Simińska More
10.

Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku


(How the Slavic Ancestors of the Pomeranians Became Germans. The Myth on the Origin of the Inhabitants of West Pomerania in the 16th Century and at the Beginning of the 17th Century)
20 (199-218) Paweł Migdalski More
11.

Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri


(The Authority of the King in the Treatise De Institutione Regii Pueri)
13 (219-231) Piotr Oliński More
12.

Przejawy kultu św. Marcina w Polsce – wybrane zagadnienia


(Symptoms of the Cult and Memory of Saint Martin in Poland – Selected Questions)
16 (233-248) Waldemar Rozynkowski More
13.

Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku


(Efforts to Change the Elections Statute of the Town Council in Lublin in the Last Quarter of the 15th Century)
10 (249-258) Ryszard Szczygieł More
14.

„O chłopskich wojnach nie śpiewa się pieśni”. Wizerunek chłopa w szwedzkich źródłach narracyjnych XIV i XV stulecia. Zarys problemu


(‘There Are no Songs on Peasant Wars’. The Image of the Peasant in the Swedish Narrative Sources of the 14th and 15th Centuries)
23 (259-281) Anna Waśko More