Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.13-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 1(13)|2021
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Autorzy: Dominika Trzeszczoń
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Mateusz Dżugaj
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska kompensacja przyrodnicza usunięcie drzew nasadzenia zastępcze
Rok wydania:2021
Liczba stron:13 (71-83)
Klasyfikacja JEL: K32
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 809

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ocena nałożonej opłaty za wycinkę drzew i krzewów w związku z wykonaniem decyzji organu miasta. Glosowane orzeczenie odnosi się do sytuacji, w której niedokonanie określonych nasadzeń spowodowało nałożenie kary. Podstawowa metoda badawcza zastosowana w artykule oparta jest na kompleksowej analizie materiału normatywnego. Poprzez glosę aprobującą zbadano charakter finansowo-prawny opłat związanych z wycinką drzew. Dokonano także oceny poglądów nauki prawa, w szczególności uwzględniono dorobek polskiej doktryny prawa ochrony środowiska oraz prawa finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczak, A., Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 4.
2.Będzieszak, M., Opłaty jako źródło finansowania wybranych zadań publicznych – istota i konsekwencje wykorzystania, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2014, z. 137.
3.Danecka, D. i Radecki, E., Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Komentarz. Warszawa 2017.
4.Dzwonkowski, H. i Gliniecka, J. (red.), Prawo finansowe. Warszawa 2013.
5.Gliniecka, J., Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych – stan obecny i perspektywy (tezy wystąpienia), Finanse Komunalne 2010, nr 1–2.
6.Gliniecka, J., Interwencyjna funkcja opłat w polskim systemie budżetowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1986, z. 4.
7.Lachiewicz, W., Klasyfikacja wydatku z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, w Lachiewicz, W. Klasyfikacja budżetowa. Warszawa 2020.
8.Łukaszkiewicz, J., Nasadzenia zastępcze drzew w miastach – główne problemy z decyzjami administracyjnymi, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania 2013, nr 4.
9.Staniszewska, L., Rozważania w przedmiocie adekwatności i sprawiedliwości administracyjnych kar pieniężnych na gruncie ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem kar z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, Studia Prawa Publicznego 2013, nr 3.