Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2022.16-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(16)|2022
Ocena dopuszczalności pomocy państwa dla inwestycji w sektorze energetycznym w świetle zasad ochrony środowiska. Refleksje związane z orzeczeniem TSUE w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C

Autorzy: Marcin Stoczkiewicz ORCID
ClientEarth
Słowa kluczowe: pomoc państwa zasady ochrony środowiska inwestycje energetyczne energetyka atomowa
Rok wydania:2022
Liczba stron:14 (29-42)
Klasyfikacja JEL: K23 K32
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 215

Abstrakt

Rozważania dotyczące prawa o pomocy państwa i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej najczęściej sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie, czy aspekty środowiskowe muszą, czy też mogą być brane pod uwagę podczas oceny dopuszczalności pomocy państwa dotyczących wsparcia ekonomicznego projektów mających wpływ na środowisko. Pytanie to składa się z dwóch części. Po pierwsze, czy dany środek stanowi pomoc państwa? Po drugie, jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna, czy dany środek pomocy państwa jest zgodny z rynkiem wewnętrznym? Uwzględnienie aspektów środowiskowych może mieć istotne konsekwencje dla odpowiedzi na oba pytania. Przedmiotem artykułu jest próba ustalenia: (i) czy aspekty środowiskowe muszą, mogą lub nie mogą być częścią oceny w zakresie badania, czy środek wsparcia stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? (ii) czy aspekty środowiskowe muszą lub mogą być częścią oceny zgodności środka pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania zostało poprzedzone ogólną charakterystyką relacji między prawem konkurencji (w tym prawem pomocy państwa) a prawem ochrony środowiska Unii Europejskiej. Celem badań była próba odpowiedzi na ww. pytania sformułowana na podstawie analizy prawnej orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących pomocy państwa, w szczególności przełomowego orzeczenia w sprawie Hinkley Point C.Przeprowadzone studia pozwoliły na sformułowanie następujących ogólnych wniosków: 1) cele środowiskowe nie mogą zmienić pojęcia pomocy państwa (jego definicji), a zatem nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie, czy dany środek stanowi pomoc państwa; 2) zasady i przepisy dotyczące ochrony środowiska mają zastosowanie do oceny dopuszczalności pomocy państwa; 3) pomoc państwa, która narusza unijne zasady ochrony środowiska nie może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Konkluzje te mają zastosowanie także do pomocy dla sektora energetycznego, w szczególności do energetyki jądrowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.de Sadeleer N., EU Environmental Law and the Internal Market, Oxford University Press 2014.
2.de Sadeleer, Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press 2005.
3.Hancher L., State aid, (w:) Ch. Jones (red.), EU Energy Law, Volume II, EU Competition Law and Energy Markets, Sweet & Maxwell UK, Leuven 2007.
4.Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
5.Krämer L., EU Environmental Law, 7th ed., Oxford University Press 2011.
6.Kutenicova E., Seinen, A.T., Environmental Aid, (w:) W. Mederer, N. Pesaresi, M. van Hoof (red.), EU Competition Law. Volume IV, State aid, Claeys & Casteels Publishing, Leuven 2008.
7.Macrory R. (red.), Principles of European Environmental Law, Europa Law Publishing, Groningen 2004.
8.Porzeżyńska M., Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2020.
9.Quigley Q.C., European State Aid Law and Policy, 2nd ed., Hart Publishing, Oxford 2009.
10.Stoczkiewicz M., Environmental aspects of State aid for energy investment projects, (w:) B. Vanderheusen, L. Squintani, EU Environmental and Planning law Aspects of Large-Scale Projects, Intersentia, Cambridge–Antwerp–Portland 2016.
11.Stoczkiewicz M., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
12.Stoczkiewicz M., Śniegocki A. (red.), Subsidies: a driving force or obstruction for the Polish energy transition. Analysis of State aid for the power sector in Poland, ClientEarth, Warsaw 2020.
13.Stoczkiewicz M., The Polluter Pays Principle and State aid for Environmental Protection, Journal of European Environmental & Planning Law 2009, nr 2, s. 171–196.
14.Stoczkiewicz M., The Emission Trading Scheme in Polish Law: Selected Problems Related to the Scope of Derogation from the General Rule for Auctioning in Poland (November 19, 2011). Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, nr 4(4), s. 96–113.
15.Szafrański A., Pomoc publiczna dla energetyki jądrowej – na przykładzie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii, Forum Prawnicze 2016, nr 2(34), s. 18–32.
16.Van de Casteele, K., Hocine M., Favouring certain undertakings or the production of certain goods. Selectivity, (w:) G. Lo Schiavo, The General Court Reassess the British Aggregates Levy: Selective Advantages „Permeated” by an Exercise on the Actual Effects of Completion? European State Aid Law Quarterly 2013, nr 2, s. 383–390.