Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2022.16-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(16)|2022
Droga elektroniczna jako wsparcie zasady pisemności

Autorzy: Zuzanna Tokarzewska-Żarna ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zasada pisemności formy czynności procesowych droga elektroniczna
Rok wydania:2022
Liczba stron:16 (43-58)
Klasyfikacja JEL: K23
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 246

Abstrakt

Prowadząc badania nad ewolucją zasady pisemności oraz drogi elektronicznej zawartej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, należy wskazać na następujące problemy badawcze. Po pierwsze, czy ustawodawca określił warunki na wnikliwe i szybkie działanie organów administracji publicznej w danej sprawie, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Po drugie, czy zmiany nie prowadzą do wykluczenia obywateli, bądź danej grupy, z możliwości udziału w sprawie. W dalszej kolejności problem badawczy oscyluje wokół oceny prawidłowości funkcjonowania przyjętych regulacji w obowiązującym stanie prawnym, w tym, czy nie wzbudzają one wątpliwości interpretacyjnych, a także nie niosą negatywnych konsekwencji dla osób chcących załatwić swoją sprawę przed organem administracji publicznej.Mając na uwadze powyższe, celem przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu badań było ustalenie i dokonanie oceny tego, czy polski ustawodawca zmierza do wyeliminowania zasady pisemności z procedury administracyjnej. Posłużono się następującymi metodami badawczymi: metodą historyczno-porównawczą (analiza uprzednio obowiązujących regulacji prawnych), metodą dogmatyczno-prawną (badania przepisów prawa regulujących zasadę pisemności postępowania administracyjnego), metodą empiryczną (analiza orzecznictwa) oraz metodą teoretyczno-prawną (analiza literatury przedmiotu).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski J., (w:) J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1985.
2.Cherka M., (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2021 (baza danych Legalis).
3.Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1962.
4.Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne, PWN, Warszawa 1983.
5.Przybysz P.M., (w:) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany (baza danych LEX).
6.Wilbrandt-Gotowicz M., (w:) K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, M. Świerczyński, K. Świtała, K. Wojsyk, M. Wilbrandt-Gotowicz, Doręczenia elektroniczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
7.Wróbel A., (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego (baza danych LEX).