Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2022.16-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(16)|2022
Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 27 stycznia 2022 roku, sygn. akt II Sa/Sz 1182/21

Autorzy: Filip Zieliński-Andrysiak
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: zabezpieczenie społeczne świadczenie pielęgnacyjne postępowanie administracyjne
Rok wydania:2022
Liczba stron:8 (59-66)
Klasyfikacja JEL: K23
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 264

Abstrakt

Zaprezentowana glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Szczecinie z 27 stycznia 2022 roku, sygn. akt II SA/Sz 1182/21, który jest interesujący zarówno z perspektywy prawa administracyjnego materialnego, jak i prawa administracyjnego procesowego. Stronie, która wniosła o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w postępowaniu administracyjnym nie przyznano świadczenia, wniosła więc skargę do WSA. Sąd uchylił decyzję, inaczej niż organy i skarżąca, interpretując przesłankę negatywną, jaką dla ubiegających się o świadczenie jest ustalone prawo do emerytury. Orzeczenie to ma istotne znaczenie dla prawa administracyjnego. Sąd dokonał prokonstytucyjnej wykładni, odbiegającej od literalnego brzmienia przepisów. Powołując się na zasadę równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej, zastosował negatywną przesłankę w taki sposób, że osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji nie były finansowo poszkodowane, tym samym rozszerzając grono mogących skorzystać ze świadczenia. Ponadto, w sposób praktyczny i bardzo korzystny dla strony zostały zastosowane zasady informowania i zaufania do władzy publicznej. Autor wyraża aprobatę dla glosowanego wyroku, jednocześnie polemizując z rozbieżnym w prezentowanej problematyce orzecznictwem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 15 października 1992 r., SA/Ka 766/92, OSP 1994, nr 5.
2.Duniewska Z., Stahl M., Krakała A. (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
3.Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
4.Kluszczyńska Z., Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (w:) System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe (red.), G. Szpor, Warszawa, LexisNexis, 2013, s. 125−161.
5.Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2016.
6.Szczechowicz A., Prawo do emerytury a świadczenie pielęgnacyjne – spory i kontrowersje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2021, nr 83(1), s. 157–170.