Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 8 2016
Użytkowanie wieczyste

Autorzy: Marek Stawecki
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gmina jednostka samorządu terytorialnego Skarb Państwa nieruchomość użytkowanie wieczyste
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (29-40)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 4069

Abstrakt

Prawo użytkowania wieczystego jest uregulowane w dwóch podstawowych aktach normatywnych: Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zostało wprowadzone w 1961 roku ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Według panującego współcześnie poglądu prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim między własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi. Stanowi formę odpłatnego, długotrwałego korzystania z gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa czy też jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Od wielu lat w Polsce trwa dyskusja nad zasadnością utrzymywania konstrukcji prawnej w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu. Artykuł poświęcony jest charakterystyce tej instytucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudzik S., Pisuliński J., Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 5, s. 49–60.
2.Gawrylczyk W., Kilka uwag o przedłużeniu użytkowania wieczystego gruntu, „Rejent” 1999, nr 6–7, s. 49–60.
3.Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2000.
4.Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, C.H. Beck, Warszawa 1999.
5.Postanowienie SN z dnia 14 marca 2012 r. II CSK 127/11.
6.Postanowienie SN z dnia 17 stycznia 1974 r., III CRN 316/73, OSNCP 1974, z. 11, poz. 197.
7.Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2010 r., IV CSK 553/09, Lex nr 885034.
8.Postanowienie SN z dnia 6 października 2000 r., IV CKN 137/00, Lex nr 52495.
9.Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, C.H. Beck, Warszawa 1999.
10.Smyczyński T., Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, „Palestra” 1971, z. 7–8.
11.Uchwala SN z dnia 25 września 1991 r., OSNC 1995, z. 9, poz. 130, III CZP 86/91.
12.Uchwała SN z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75, OSNCP 1976, nr 12, poz. 259.
13.Uchwała SN z dnia 16 lutego 2012 r. III CZP 94/11, Biul. SN 2012, nr 2.
14.Uchwała SN z dnia 24 listopada 1995 r., III CZP 127/95, OSNC 1996, z. 1, poz. 12.
15.Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jedn DzU z 1969 r., nr 22, poz. 159 ze zm).
16.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU. z 2000 r., nr 46, poz. 543).
17.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121).
18.Witczak H., Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, C.H. Beck, Warszawa 2005.
19.Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1998.
20.Wyrok NSA z dnia 28 września 2000 r., I SA 1398/99.
21.Wyrok SN z dnia 14 maja 1986 r., II CR 28/86, OSN 1987, nr 8, poz. 122.
22.Wyrok SN z dnia 21 czerwca 1968 r., III CRN 139/68, OSN 1969, nr 5, poz. 95.
23.Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 302/01, OSNC 2004, nr 9, poz. 147.
24.Wyrok SN z dnia 30 grudnia 1969 r., II CR 674/69, OSP 1972, z. 12, poz. 230, z glosą J. Winiarza, OSP 1972, z. 12, poz. 230.