Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Informacja o warunkach przyjęcia tekstów do opublikowania w czasopiśmie „Studia Administracyjne”

Nabór tekstów do Studiów Administracyjnych odbywa się w trybie ciągłym.

Autor otrzyma informację o wstępnej akceptacji/odrzuceniu tekstu w terminie dwóch tygodni od dnia przesłania tekstu do redakcji.

Po otrzymaniu przez Autora informacji o pozytywnej weryfikacji tekstu przez redakcję rozpoczyna się proces recenzji zewnętrznej, który standardowo trwa około miesiąca.

Przed zgłoszeniem do czasopisma tekst naukowy należy przygotować zgodnie z poniższymi zasadami.

Za złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstu naukowego i przeglądowego czasopismo nie pobiera opłat.

Autor nie przenosi na wydawcę autorskich praw majątkowych do artykułu.

Wzór umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC-BY-SA - plik do pobrania.

Artykuły powinny być przygotowywane w następującym układzie:

 • Imię i nazwisko autora - wraz ze wskazaniem: stopnia / tytułu naukowego, afiliacji (nazwa uczelni, wydział), adresu e-mail oraz unikalnego identyfikatora naukowca (ORCID)

 • Tytuł – powinien być dokładny, wyczerpujący, opisowy, bez ogólnych terminów i skrótów;

 • Abstrakt w języku artykułu  – zakres 100-300 słów zawierający: dlaczego przeprowadzono badania (TŁO), na jakie pytanie (lub pytania) szukano odpowiedzi (CELE), w jaki sposób przeprowadzono badania (METODYKA), co stwierdzono (WYNIKI: najważniejsze dane, zależności) oraz jak to zinterpretowano i jakie wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań (WNIOSKI);

 • Słowa kluczowe - do 5 znaczących słów/wyrażeń;

 • Tekst formatu A-4 bez wyraźnego merytorycznego uzasadnienia nie powinien przekraczać 20 stron (36 000 znaków ze spacjami) i nie powinien być krótszy niż 12 stron (21 600 znaków);

 • Artykuł

  - wyraźnie wyróżnione wprowadzenie oraz wnioski

  - powoływanie w przypisach pozycji bibliograficznych musi być zgodne ze stylem, którego zasady opisane są w pliku do pobrania

  - odstęp między wierszami - 1,5 cm

  - lewy i prawy margines - 2,5 cm

  - w całej pracy obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń), bez szczególnych (osobnych) wyróżnień (nagłówki, podtytuły, podkreślenia, wytłuszczenia, kolory, itp.);

 • Umieszczone w pracy rysunki autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.);

 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku);

 • Tytuł w języku angielskim

  Abstrakt w języku angielskim - jeżeli językiem artykułu jest jęz. angielski, to wystarczy abstrakt; zakres 100–300 słów.

  Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords) - do 5 znaczących słów/wyrażeń.

  Bibliografia załącznikowa - przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, decyduje pierwsza litera nazwiska autora.

 • Przed opublikowaniem tekstu Autor jest zobowiązany do złożenia kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami (m.in. o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)plik do pobrania.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego US: www.wnus.usz.edu.pl

 

Propozycje tekstów należy przesyłać na adres: st.adm@usz.edu.pl