Scriptor

Czasopismo studenckie

ISSN: 2956-6819    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Zasady recenzowania

1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją wydawniczą, jest on wstępnie weryfikowany przez redakcję i opiekuna naukowego, a następnie kierowany do recenzji. Każdy artykuł poddawany jest recenzji przynajmniej jednego recenzenta ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

2. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na stronie internetowej.

3. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu.

4. Uwagi recenzenta / recenzentów przekazywane są autorowi. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

5. Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję

7. Praktyki ‘ghostwriting’ oraz ‘guest authorship’ są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki takich praktyk, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje macierzyste autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.