Scriptor

Czasopismo studenckie

ISSN: 2956-6819    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Dla autorów

Instrukcja wydawnicza


Wymogi formalne:

 • Przyjmowane będą teksty nigdzie wcześniej nie publikowane (również w wersji elektronicznej).
 • Artykuły do publikacji w bierzącym numerze można składać do końca maja.

Wymogi edytorskie:

1. objętość:

 • Objętość minimalna nie jest określona, zaś objętość maksymalna nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu

2. organizacja tekstu:

 • imię i nazwisko autora / autorki, adres email oraz afiliacja (opcjonalnie nr ORCID): lewy górny róg, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt.
 • tytuł artykułu: Times New Roman, 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany
 • tekst główny: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, tekst wyjustowany
 • przypisy (dolne): Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1,0
 • przypisy w tekście głównym należy umieszczać przed kropką
 • marginesy: normalne (2,5 cm)

3. Wyróżniki:

 • cytaty w tekście: cudzysłów, bez kursywy
 • zwroty obcojęzyczne: kursywa
 • tytuły książek, artykułów i dzieł sztuki – kursywa, tytuły czasopism – cudzysłów

4. Informacje dodatkowe:

 • wcięcia należy robić za pomocą pojedynczego tabulatora
 • włączone dzielenie wyrazów
 • formatowanie zgodne z Microsoft Office Word
 • rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy, diagramy itp. powinny zostać zamieszczone w tekście oraz podpisane. Ponadto użyty w tekście materiał ilustracyjny należy załączyć w oddzielnych plikach w formacie JPG w wersji czarno-białej.


Przypisy:

 

Monografie

A. Gieysztor, Zarys nauk pomocniczych historii, Warszawa 1948.


Prace zbiorowe i prace pod redakcją

Problemy historii i archiwistyki, red. T. Mencel, Lublin 1986.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

A. Stebelski, Porządkowanie akt, „Archeion” 19-20, 1951, s. 105-138.


Artykuły w zbiorach studiów lub pracach zbiorowych

A. Przywuska, Zasada przynależności zespołowej w teorii i praktyce Archiwum Państwowego w Gdańsku, w: Komputeryzacja archiwów, t. 3, Problemy zespołowości i w archiwistyce i praktyce archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1997, s. 20.


Skróty w przypisach - prosimy o stosowanie polskich skrótów. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całej pracy. W przypadku przytaczania w kolejnych przypisach tej samej pozycji bibliograficznej należy stosować powszechnie obowiązujące skróty. Jeżeli w pracy powołujemy się po raz pierwszy na jakieś dzieło, to należy podać jego pełny opis bibliograficzny. W wypadku ponownego odwołania się do tego dokumentu bezpośrednio w kolejnym przypisie można zastosować jeden ze skrótów wraz z podaniem odpowiednich numerów stron.

 

Link internetowy:

Skupieński, Dyskusja nad perspektywami kształcenia archiwistów na polskich uniwersytetach – stadium pytań czy odpowiedzi, „Archeion”, t. 105, 2003, s. 23, http://www.archiwa.gov.pl/pl/wydawnictwa/epublikacje/w26.html, (26.09.2011).

W publikacji obowiązuje zapis słów jedno- i wielowyrazowych skrótami; wśród takich wyrazów: 

wiek – w., rok = r., na przykład = np., między innymi = m.in.
Daty podajemy słownie (np. 27 września 1998 r.).