Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa

Autorzy: Tomasz Jeruzalski
Uniwersytet Warszawski

Marek Pęczkowski
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: elektroniczna skrzynka podawcza dokumenty elektroniczne komunikacja elektroniczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (41-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę cyfryzacji urzędów i społeczeństwa w perspektywie zapewnienia efektywnej komunikacji elektronicznej. Oprócz omówienia uwarunkowań państwowych w zakresie zapisów dokumentów strategicznych, w których są określane wskaźniki efektywnej komunikacji elektronicznej, zostały przedstawione badania statystyczne dotyczące urzędów publicznych. Analizą objęto ponad połowę wszystkich urzędów samorządowych w Polsce. Przeprowadzono dla nich analizę porównawczą oraz analizę skupień.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie „E-administracja w oczach internautów” (2012), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
2.Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014–2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
3.Program zintegrowanej informatyzacji państwa (2014), Załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
4.Rozporządzenie (2012) Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatyczny
5.Szymanek V., Pieniek M. red. (2014), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
6.Ustawa (2014) z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2014 r., poz. 183.
7.Wdrożenie rozporządzenia eIDAS w Polsce – ekspertyza (2014), Ministerstwo Gospodarki, Szczecin.
8.Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.