Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 15, 2016
Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
(Lexical and semantic indicators of rural spring landscapes in Noce i dnie written by Maria Dąbrowska)

Authors: Jolanta Słoboda
Uniwersytet Szczeciński, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, Szczecin
Keywords: idiolect of Maria Dąbrowska lexis semantics colours
Year of publication:2016
Page range:11 (115-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article contains an analysis of semantic and lexical indicators of description of rural springlandscapes in Noce i dnie a novel written by Maria Dąbrowska, and it identifies their functionsin the text.In order to create vivid descriptions of landscapes the writer used a palette of colours, whichaffect the senses of the audience and strengthen colour impression and underline the beauty ofnature, which is the background for the protagonists. The most frequent is the colour of green,which is enriched with expressions that are typical of spring revival and freshness in nature andthat describe the world of plants illuminated by sunrays. The colours of grey and blue are lessfrequent. In the descriptions quite often there appears some vocabulary referring to the namesof light and shadow, which in addition to their informative functions that distinguish and indentifycolours in the described elements emphasise the atmosphere, scenery and dynamics of thelandscape. The vocabulary evoking the wealth of sounds that may be heard in nature and the useof verbs of movement revive and dynamise the picture of nature.The numerous personifications underline the relations between man and nature. The protagonistsof Noce i dnie are its integral part.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białoskórska M., Pole błękitu w lirykach Leopolda Staffa, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, cz. 2, Szczecin 2011, s. 103–125.
2.Dąbrowska M., Pisma wybrane. Noce i dnie, t. II–III, Warszawa 1956.
3.Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012.
4.Handke K., Świat barw, Kraków 2002.
5.Józefacka M., Konstrukcje metaforyczne u Dąbrowskiej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, pod red. E. Korzeniewskiej, Warszawa 1963, s. 113–127.
6.Mariak L., Językowa kreacja Kozaka w ,,Ogniem i mieczem”, ,,Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2012, t. 11, s. 109–135.
7.Słoboda J., Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej, ,,Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2015, t. 14, s. 333–345.
8.Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I–III, Warszawa 1978.
9.Szczaus A., Pole światła i cienia w ,,Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, ,,Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2005, t. 4, s. 357–358.
10.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.