Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 13, 2014
Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza
(The function of colours in the linguistic creation of the world of flora in Dolina Issy by Czesław Miłosz)

Authors: Jolanta Słoboda
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: idiolect of Czesław Miłosz semantics colours
Year of publication:2014
Page range:16 (229-244)

Abstract

In the descriptions of nature dominates two semantic categories of the fl ora’s descriptions. The fi rst one involves forests and the second: gardens and meadows. The most frequently used colours in the linguistic creation of the world of fl ora are: green, yellow, gold and red. The less frequently are: white, purple and blue. In the presented world the descriptions of the fl ora have a poetic value since they gather realistic picture of the nature expressed with the use of the poetic language. The indicated workings of the fl ora’s world description in Dolina Issy prove the impressive technique of Czesław Miłosz.
Download file

Article file

Bibliography

1.Błoński J., Dolina Issy, ,,Przegląd Kulturalny”1957, nr 24.
2.Badyda E., Świat barw-świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 2008.
3.Białoskórska M., Właściwości semantyczno-stylistyczne barwy białej w tryptyku Zimowe, białe sny Leopolda Staffa na tle polszczyzny XX wieku, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze I, red. E. Komorowska i D. Stanulewicz, Szczecin 2010.
4.Fiut A., Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 1981.
5.Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012.
6.Komorowska E., Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Szczecin 2010.
7.Miłosz Cz., Dolina Issy, Kraków 1981.
8.Rzepińska M., Studia z teorii i historii koloru, Kraków 1966.
9.Skwarnicki M., Mój Miłosz, Kraków 2004.
10.Stanulewicz D., Barwa różowa w języku polskim, w: W kręgu słowa, red. Ż. Kozicka-Borysowska i J. Misiukajtis, Szczecin 2008.
11.Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I-III, Warszawa 1978.
12.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.