Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 10, 2011

Year of publication:2011

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (5-6) --- More
1.

Pole semantyczne barw zieleni w twórczości Stefana Żeromskiego


(Green colour semantics in the works of Stefan Żeromski)
25 (7-31) Kwiryna Handke More
2.

Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)


(Individual characteristics of an academic style (on the base of Aleksander Brückner’s and Stanisław Rospond’s works)
25 (33-57) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń More
3.

Świat roślin w twórczości Bolesława Prusa – przegląd zagadnień


(Flora in the works of Bolesław Prus – a review of issues)
10 (59-68) Magdalena Czachorowska More
4.

Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce // paluszki lizać


(Syntactic features of phraseological units containing the segment palce // paluszki lizać)
9 (69-77) Małgorzta Gębka-Wolak More
5.

Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie


(Semantic development of the expression pospolite ruszenie in Polish language)
18 (79-96) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska More
6.

Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku


(Condition of the Polish medical vocabulary in the second half of 19th century and in the turn of the 19th and 20th century)
13 (97-109) Lucyna Agnieszka Jankowiak More
7.

O słownictwie Rejowego Wizerunku: o „niszczeniu prawdy”


(The vocabulary of Rej’s Wizerunk about “Destruction of the truth”)
9 (111-119) Dorota Kozaryn More
8.

Przekład Piotra Poznańczyka a Biblia Leopolity, czyli o XVI-wiecznych edycjach Księgi Syracha. Część 2


(Piotr Poznańczyk and The Leopolits Bible, videlicet about Polish editions of The wisdom of Jesus son of Sirach from 16th century. Part 2)
13 (121-133) Anna Lenartowicz-Zagrodna More
9.

Hierarchiczne układy w tekstach prawnych


(Hierarchical constructions in law texts)
9 (135-143) Romana Łapa More
10.

Zapożyczenia niemieckie w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza


(German loan-words in Krzyżacy (Crusaders) by Henryk Sienkiewicz)
44 (145-188) Leonarda Mariak More
11.

Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej


(The linguistic creation of Stanisław Wokulski’s feelings towards Izabela Łęcka)
21 (189-209) Róża Modrzejewska More
12.

Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku


(The latest English quotation borrowings in the Polish language at the beginning of the 21st century)
46 (211-256) Ksenia Małgorzata Olkowska More
13.

O sakramencie bierzmowania na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy


(About the sacrament of confirmation in sermons by Piotr Skarga – linguist’s deliberations)
12 (257-268) Anna Paluszak-Bronka More
14.

Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej


(Periphrases of floristic names in the poetry of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska)
23 (269-291) Joanna Rychter More
15.

Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej

13 (293-305) Adrianna Seniów More
16.

Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego


(Animistic creation of the moon in poetry of Konstanty Ildefons Gałczyński)
14 (307-320) Bernadetta Walczak More
17.

Co to są „dawne słowa”?


(What is old words?)
9 (321-329) Bogdan Walczak More
18.

[rec.] Andrzej S. Dyszak, Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.

6 (331-336) Joanna Rychter More
19.

[rec.] Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

6 (336-341) Adrianna Seniów More
20.

[rec.] Leonarda Mariak, Leksyka z zakresu wojskowości w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część I Analiza i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010; Część II Słownik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

4 (342-345) Elżbieta Umińska-Tytoń More