Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze – językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej

Autorzy: Joanna Rychter ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
Słowa kluczowe: idiolekt Stefania Trochanowska miłość
Rok wydania:2019
Liczba stron:17 (125-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka środków językowo-stylistycznych zastosowanych przez Stefanię Trochanowską w polskojęzycznych tomikach poezji Potem, teraz, przedtem, Motyle, Nie pozwól uschnąć kwiatom do wykreowania przewodniego uczucia miłości. Materiał analityczny zaprezentowano według propozycji badawczej Iwony Nowakowskiej-Kempny. Przeprowadzone badania wykazały, że łemkowska poetka opisuje w sposób lapidarny, wykorzystując niezbędną liczbę słów, dwa typy miłości: jako uczucie i jako zjawisko erotyczne. Miłość traktuje ona bowiem jak uczucie uniwersalne, przynależne każdemu człowiekowi, bez względu na narodowość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Trochanowska, Stefania. Motyle. Warszawa: Zjednoczenie Łemków, 1994.
2.Trochanowska, Stefania. Nie pozwól uschnąć kwiatom. Kraków: OL Kraków, wydane nakładem autorki, 1991.
3.Trochanowska, Stefania. Potem, teraz, przedtem. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, 1984.
4.Bartmiński, Jerzy. „Jaś koniki poił. Uwagi o stylu erotyku ludowego”. Teksty, 2 (1974).
5.Bieńkowska, Danuta. „Między konwenansami a autentyzmem uczuć, czyli Reymontowska pieśń na cześć miłości”. W: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, red. Leonarda Mariak, Adrianna Seniów. Szczecin: volumina.pl, 2011: 29–38.
6.Duć-Fajfer, Helena. „Literatura łemkowska drugiej połowy dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku”. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, VII (2001).
7.Duć-Fajfer, Helena. „Literatura łemkowska – zagadnienia badawcze”. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, V (1997): 87–98.
8.Duć-Fajfer, Helena. „Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków”. Przegląd Polonijny, 3 (1998): 137–157.
9.Duć-Fajfer, Helena. Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
10.Dunaj, Bogusław, red. Słownik współczesnego języka polskiego. T. I–V. Kraków: Wydawnictwo SMS, 2000.
11.Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001.
12.Mika, Tomasz, Agnieszka Krygier. „Irradiacja semantyczna metafor w poezji Zbigniewa Herberta”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2 (1995): 293–303.
13.Nowakowska-Kempna, Iwona. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Warszawa: Wydawnictwo SORUS, 1995.
14.Osiecka, Agnieszka. Najpiękniejsze wiersze i piosenki. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2016.
15.Ożóg, Kazimierz. „Leksem miłość. Rozważania semantyczne i kulturowe”. W: Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji, red. Wioletta Kochmańska, Bożena Taras. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, 9–19.
16.Rychter, Joanna, „Boże… / czemu nas opuściłeś – odwołania religijne w tomie wierszy Z ziemi do nieba Władysława Grabana”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 25 (2018), 45: 167–180.
17.Rychter, Joanna. „[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi – językowa kreacja małej ojczyzny w tomiku Z ziemi do nieba Władysława Grabana”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 17 (2018): 271–289.
18.Siatkowski, Zbigniew. „Współczesna poezja Łemków – formowanie się pokolenia literackiego”. Загорода, 2/3 (1994): 48–54.
19.Skorupka, Stanisław. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. I. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967.
20.Skubalanka, Teresa. „O pojęciu irradiacji semantycznej i jego przydatności dla opisu magicznych funkcji mowy”. W: Studia o metaforze, red. Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska. T. 2. Wrocław: Ossolineum. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983.
21.Skubalanka, Teresa. Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego na tle tradycji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1966.
22.Sławski, Franciszek. „Miły, miłość”. Język Polski 80 (2000), 1–2: 1–9.
23.Szadura, Joanna. „Dlaczego wrona jest czarna?”. Twórczość Ludowa, 2/3 (1995): 20–24.
24.Szymczak, Mieczysław. Słownik języka polskiego. T. I–III. Warszawa: PWN, 1983–1985.
25.Wysocka, Aneta. „Motyle i ćmy w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”. Język Artystyczny, 14 (2010): 127–140.